Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 18/2013 - 147Usnesení NSS ze dne 18.04.2013

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Nao 18/2013 - 147

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Ústavní soud, se sídlem Joštova 625/8, Brno, v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 Ca 85/2009, o námitce podjatosti,

takto:

Soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Petr Polách není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 Ca 85/2009.

Odůvodnění:

Žalobce v průběhu řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti Ústavního soudu uplatnil námitku podjatosti vůči soudci Krajského soudu v Brně JUDr. Petru Poláchovi. Podjatost spatřoval v jeho familiérní korespondenci s generálním sekretářem Ústavního soudu JUDr. Tomášem Langáškem. Konkrétně odkázal na písemnost ze dne 11. 1. 2013 a uvedl, že není uvěřitelné, že by JUDr. Tomáš Langášek nevěděl, jak se strany obrací na soud. JUDr. Tomáš Langášek podle žalobce s JUDr. Petrem Poláchem zesměšňují návrh na zahájení řízení, JUDr. Tomáš Langášek se přitom vyjadřuje v množném čísle i jménem JUDr. Petra Polácha. Žalobce také poukázal na to, že JUDr. Petr Polách začal činit úkony až p¾o roce a že si senát Krajského soudu v Brně 30 A přisvojil i návrh na zahájení řízení ze dne 27. 1. 2012 s obdobným předmětem řízení a dodnes nečiní žádné úkony.

JUDr. Petr Polách ve vyjádření k námitce podjatosti uvedl, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by jej vylučovaly z projednávání a rozhodování ve věci, že k účastníkům řízení, ani k projednávané věci nemá žádný vztah a že se necítí být podjatý.

Podle ust. § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Vyloučení soudce z důvodů uvedených v citovaném ustanovení představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci lze jen výjimečně a pouze ze závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podjatost sama zasahuje vždy do principu nezávislosti soudce, neboť tento princip nestrannost předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal, nebylo by důvodu ani konstituování soudní moci jako pilíře demokratické společnosti.

Žalobce dovozuje podjatost soudce JUDr. Petra Polácha z korespondence generálního sekretáře JUDr. Tomáše Langáška s Krajským soudem v Brně v řízení žalobě na ochranu proti nečinnosti Ústavního soudu vedeném pod sp. zn. 30 Ca 85/2009. Jedná se konkrétně podání ze dne 11. 1. 2013, v němž generální sekretář Ústavního soudu JUDr. Tomáš Langášek vyslovil souhlas, aby ve věci bylo rozhodnuto bez jednání a dále se vyjádřil k obsahu žaloby. Vzhledem k tomu, že na obsah tohoto podání neměl JUDr. Petr Polách žádný vliv, nemůže být toto podání důvodem jeho podjatosti. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že výzva Krajského soudu v Brně (č. l. 130 soudního spisu), na kterou Ústavní soud citovaným podáním reagoval, je zcela standardním dotazem soudu, zda účastník řízení souhlasí s rozhodnutím o věci samé bez nařízení jednání.

Rovněž žalobcův poukaz na průtahy v řízení a na to, že senát Krajského soudu v Brně 30 A si „přisvojil“ i návrh na zahájení jiného řízení, není důvodem podjatosti JUDr. Petra Polácha. K tomu Nejvyšší správní soud poukazuje na ust. § 164 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, kde je upravena možnost stěžovat si na průtahy soudního řízení.

Z výše uvedených důvodů není námitka podjatosti důvodná, a soudce JUDr. Petr Polách proto není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 Ca 85/2009.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2013

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru