Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 18/2004 - 40Usnesení NSS ze dne 21.07.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 18/2004 – 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení před Krajským soudem v Ostravě sp. zn. 38 Cad 2/2004, o námitce podjatosti uplatněné žalobcem,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Bohuslava Drahošová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí této věci.

Odůvodnění:

Žalobce se svým podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 29. 1. 2004, označeným „Návrh na zahájení soudního řízení; Návrh na předběžné opatření“, domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného č. j. OSV - 10165/03/SD - 302/KR ze dne 20. 1. 2004, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti předchozímu rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu č. j. soc/4775/552/2003/Dv ze dne 11. 12. 2003, jímž byla žalobci přiznána jednorázová dávka sociální péče v mimořádných případech formou peněžitého příspěvku ve výši 2320 Kč, a jím napadené rozhodnutí potvrzeno.

Dne 26. 3. 2004 rozhodl Krajský soud v Ostravě usnesením č. j. 38 Cad 2/2004 – 16 o přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení ve věci způsobilosti žalobce k právním úkonům u Okresního soudu v Šumperku. Dne 14. 4. 2004 bylo Krajskému soudu v Ostravě doručeno žalobcovo podání označené „Kasační stížnost“, ve kterém žalobce mimo jiné uvádí, že Krajský soud v Ostravě rozhodoval vyloučeným soudcem. Následně byl dne 14. 6. 2004 žalobce vyzván, aby odůvodnil toto své tvrzení, jež bylo krajským soudem vyhodnoceno jako námitka podjatosti. Z žalobcova vyjádření, jež bylo k této výzvě doručeno Krajskému soudu v Ostravě dne 18. 6. 2004, vyplývá, že soudkyně JUDr. Bohuslava Drahošová rozhoduje obdobnou právní věc, v níž je žalobce účastníkem řízení, a tato soudkyně nenařídila předběžné opatření, jak žalobce navrhoval.

Námitka podjatosti žalobce byla za této procesní situace postupem podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Soudkyně JUDr. Bohuslava Drahošová se k uplatněné námitce Nejvyššímu správnímu soudu vyjádřila tak, že k účastníkovi řízení ani k věci nemá osobní vztah a nejsou jí známy okolnosti, které by jí z projednávání a rozhodnutí shora uvedené právní věci vylučovaly, a není jí znám ani důvod možné podjatosti.

Spatřuje-li tedy žalobce důvod podjatosti v obsahu úkonů, které soudkyně Krajského soudu v Ostravě, vůči níž byla námitka podjatosti uplatněna, činila v této či v jiných právních věcech, jichž je žalobce účastníkem, konkrétně nenařídila-li k žalobcově návrhu předběžné opatření, jak žalobce uvádí, a rozhoduje-li tato soudkyně i jiné právní věci, v nichž je žalobce účastníkem řízení, pak tyto skutečnosti podle § 8 odst. 1 poslední věty s. ř. s. nemohou být důvodem k jejímu vyloučení. Naopak žádnými konkrétními skutečnostmi, které by nasvědčovaly důvodům podjatosti pro poměr uvedené soudkyně k věci nebo k žalobci, námitka odůvodněna není, stejně tak z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud žádné skutečnosti nasvědčující podjatosti nezjistil. Nebyl totiž zjištěn žádný specifický poměr JUDr. Bohuslavy Drahošové k žalobci ani k věci samotné, nebylo ani zjištěno, že by se tato soudkyně podílela na projednávání nebo rozhodování věci v předchozím soudním řízení nebo v řízení správním. Za situace, kdy rovněž uvedená soudkyně vyloučila existenci skutečností, jež by mohly být důvodem k její podjatosti, rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 8 odst. 5 s. ř. s. tak, že soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Bohuslava Drahošová z projednávání a rozhodnutí právní věci sp. zn. 38 Cad 2/2004 vyloučena není.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2004

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru