Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 16/2020 - 77Usnesení NSS ze dne 12.02.2020

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcKultura

přidejte vlastní popisek

Nao 16/2020 - 77

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: Mgr. D. D., zast. V. P., obecnou zmocněnkyní, proti žalovanému: Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra žalovaného ze dne 5. 6. 2019, čj. MK 40771/2019 OLP, o námitce podjatosti vznesené žalobcem vůči soudcům senátu 15 A Městského soudu v Praze ve věci vedené pod sp. zn. 15 A 108/2019,

takto:

Soudkyně a soudce senátu 15 A Městského soudu v Praze Mgr. Lenka Bahýl’ová, Mgr. Věra Jachurová a Mgr. Martin Kříž nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 A 108/2019.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal žalobu proti rozhodnutí žalovaného, které je specifikováno v záhlaví. Podáním ze dne 21. 1. 2020 pak uplatnil námitku podjatosti vůči soudcům senátu 15 A Městského soudu v Praze, kterým byla podle rozvrhu práce přidělena k projednání a rozhodnutí věc vedená pod sp. zn. 15 A 108 /2019.

[2] Žalobce má pochybnosti o nepodjatosti soudců, a to z několika důvodů. Předně uvádí, že mu městský soud doručoval písemnosti v rozporu se zákonem na poštovní adresu, přestože žalobce a jím zmocněný spolek asociace Cannabis is the cure, z. s., v žalobě uvedli datovou schránku. Žalobce dodnes nemá k dispozici rozhodnutí soudu o tom, že zmocněný spolek nesplňuje podmínky zastoupení dle s. ř. s. Toto svévolné rozhodnutí soudu proto nemohl napadnout. Žalobce nezaslání rozhodnutí namítal ve stížnosti, na kterou však soud dodnes nereagoval. Za svévolné považuje žalobce také vyjádření soudu v bodě 14 usnesení ze dne 3. 12. 2019, čj. 15 A 108/2019-61, ve kterém soud uvedl, že 12 předběžných otázek navržených žalobcem k předložení Soudnímu dvoru nesouvisí se sporem. Jako „podivné“ žalobce vnímá také doručování některých soudních rozhodnutí.

[3] Soudkyně a soudce senátu 15 A Městského soudu v Praze, Mgr. Lenka Bahýl’ová, Mgr. Věra Jachurová a Mgr. Martin Kříž, ve vyjádření k námitce podjatosti shodně uvedli, že nemají žádný vztah k věci, účastníkům řízení ani jejich zástupcům. Není jim známa žádná okolnost, která by mohla založit důvod k pochybnostem o jejich nepodjatosti.

[4] Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nejsou dle dikce zákona okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci. Žalobce ovšem právě takovéto důvody tvrdí. Krom procesního postupu soudců ve věci sp. zn. 15 A 108/2019 (způsob doručování písemností a vypořádání se s návrhem na předložení 12 předběžných otázek Soudnímu dvoru) netvrdí žalobce žádné jiné konkrétní skutečnosti, které by zavdávaly pochybnost o nepodjatosti soudců senátu 15 A Městského soudu v Praze. Takové skutečnosti nevyplývají ani z vyjádření soudců k námitce podjatosti. Námitka podjatosti je tedy dle § 8 odst. 1 s. ř. s. nedůvodná.

[5] NSS proto uzavřel, že soudkyně a soudce senátu 15 A Městského soudu v Praze Mgr. Lenka Bahýl’ová, Mgr. Věra Jachurová a Mgr. Martin Kříž nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 A 108/2019.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. února 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru