Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 16/2007 - 29Usnesení NSS ze dne 27.02.2007

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 16/2007 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: J. N., zast. advokátkou Mgr. Ditou Křápkovou, Obilní trh 4, Brno 602 00, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno, za účasti Petra Marka, s. r. o., se sídlem v Brně, Kamínky 35, o návrhu žalobce na vyloučení soudkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové z projednávání a rozhodování věci, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 31 Ca 194/2006,

takto:

Soudkyně JUDr. Jaroslava Skoumalová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 31 Ca 194/2006.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností žalobce jako stěžovatel brojí proti výše označenému rozsudku krajského soudu. Uvedl, že se cítí být poškozen na svých právech v daňovém řízení tím, jak správce daně a poté žalovaný interpretovali zásadu volného hodnocení důkazů. Napadené rozhodnutí žalovaného je neobjektivní, protože nevychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Žalobce v řízení navrhoval výslech svědka, žalovaný však provedení tohoto důkazu nepřipustil a tím se pro žalobce stalo fakticky nemožným unést důkazní břemeno.

Žalobce vznesl námitku podjatosti soudkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové podle § 8 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.).

Žalobce uvedl, že původní rozsudek vydaný Krajským soudem v Brně byl Nejvyšším správním soudem zrušen a že z poučení vyplývá, že věc má znovu projednat a rozhodovat JUD. Jaroslava Skoumalová. Z odůvodnění rozsudku 5 Afs 79/2005 vyplývá, že rozsudek byl shledán nepřezkoumatelným, a proto byl zrušen. Z výše uvedených důvodů vyvstaly u žalobce odůvodněné pochybnosti o nepodjatosti předsedkyně senátu JUDr. Jaroslavy Skoumalové o tom, že za předsednictví téže osoby další soudní řízení bude odpovídat zásadám spravedlivého procesu.

Soudkyně se k návrhu vyjádřila tak, že nemá žádný vztah k účastníkům řízení, jejich zástupcům v řízení před soudem ani k projednávané věci. Necítí se být podjatá při rozhodování o žalobě a ani v argumentaci žalobce neshledává žádný důvod pro závěr o její podjatosti v této věci.

Nejvyšší správní soud posoudil vznesenou námitku podjatosti a dospěl k závěru, že není důvodná.

č. j. Nao 16/2007 - 30

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V projednávané věci však žádný z těchto důvodů podjatosti zjištěn nebyl. Pokud žalobce zpochybňuje nepodjatost a nezávislost soudkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové z důvodu, že věc jí byla vrácena Nejvyšším správním soudem, pak lze říci, že zmíněný soud sice věc vrátil k dalšímu řízení, ale s tím, aby ji rozhodl senát složený ze tří soudců.

Rovněž sama soudkyně se vyjádřila tak, že nemá k účastníkům žádný vztah, a stejně tak nemá žádný vztah ani k věci samé.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci, tedy zejména v případech, kdy by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech. Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, může jít také o vztah ekonomické závislosti. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podjatost sama zasahuje vždy do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal, nebylo by důvodu ani pro konstituování soudní moci jako pilíře demokratické společnosti.

Shora rekapitulovaný důvod, tvrzený žalobcem, však tohoto charakteru není.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud rozhodl, že soudkyně JUDr. Jaroslava Skoumalová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 27. února 2007

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru