Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 15/2004 - 143Usnesení NSS ze dne 30.06.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníČSSZ
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 15/2004 - 143

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce J. Z., zastoupeného JUDr. Kateřinou Seidlovou, advokátkou, se sídlem Ostrovského 3, Praha 5, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 11. 2000, o vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí této věci vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 30 Ca 1/2001,

takto:

Soudce Mgr. Jiří Tichý, předseda senátu Městského soudu v Praze, není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tamního soudu pod spisovou značkou 30 Ca 1/2001.

Odůvodnění:

Žalobce uplatnil dne 2. 1. 2001 opravný prostředek, nyní žalobu, proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 24. 11. 2000, č. j. X, kterým byla zamítnuta žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění.

Žalobce přípisem ze dne 17. 2. 2003 a 20. 2. 2003 podal návrh na vyloučení soudce Mgr. Jiřího Tichého z projednávání a rozhodnutí věci, na kterém na základě výzvy soudu ze dne 7. 5. 2004 ve svém stanovisku ze dne 17. 5. 2004 trvá a odůvodňuje svoji námitku podjatosti. Uvádí, že jmenovaný soudce projednával a rozhodoval jeho případ již v roce 1992 až 1993 v totožné věci proti žalované; a dále, že připustil průtahy v řízení prodlužováním lhůty k podání znaleckého posudku. Soudce se k věci vyjádřil tak, že nemá žádný osobní vztah k účastníkům řízení, k zástupcům ani k projednávané věci; odmítá tvrzení žalobce o vzájemně velmi špatných lidských vztazích, jak žalobce v námitce vznesl.

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věcí, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou rovněž soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

V projednávané věci soud nezjistil žádný z důvodů podjatosti, jak je vymezen v ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. Žalobce uvádí jako důvod okolnost, že věc projednává stejný soudce jako v obdobné věci proti České správě sociálního zabezpečení v dřívějším období, a také, že připustil průtahy v řízení prodlužováním lhůty pro vypracování znaleckého posudku. Takovýto důvod však nemůže představovat okolnost, jež by vedla k vyloučení soudce, a není způsobilý založit úvahy o pochybnostech o nepodjatosti soudce. Soudce se vyjádřil tak, že žádný vztah k věci, resp. k žalované České správě sociálního zabezpečení, nemá. Podjatost soudce zasahuje do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost soudce tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal, nebylo by důvodu ani pro konstituování soudní moci jako jednoho z pilířů demokratické společnosti.

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak, jak zákon tuto příslušnost stanovil, je zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána soudu příslušnému a přikázána soudu, resp. soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Žalobcem tvrzené důvody, jak byly uvedeny, nejsou tohoto charakteru a pochybnost o nepodjatosti soudce Mgr. Jiřího Tichého, jež má rozhodovat v dané věci, nelze dovodit ani z vyjádření tohoto soudce, a o jeho podjatosti pak nesvědčí ani jiná skutečnost obsažená ve spise.

Ze všech těchto uvedených důvodů pak Nejvyšší správní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno, totiž že soudce Mgr. Jiří Tichý není vyloučen z projednávání a rozhodnutí shora uvedené věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 30. června 2004

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru