Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 13/2012 - 70Usnesení NSS ze dne 28.03.2012

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníMinisterstvo kultury
Národní památkový ústav
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

Nao 13/2012 – 70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: PhDr. H. P., zastoupena JUDr. Janou Kašpárkovou, advokátkou se sídlem Blanická 19, Olomouc, proti žalovaným: 1) Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, 2) Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, Praha 1, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaných, o námitce podjatosti uplatněné žalobkyní proti členkám senátu 5 A Městského soudu v Praze,

takto:

Soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Eva Pechová, Mgr. Alena Krýlová a Mgr. Michaela Bejčková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 A 287/2010.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou dne 9. 12. 2010 Městskému soudu v Praze se žalobkyně domáhá ochrany proti nečinnosti žalovaných ve věci vyřizování žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, resp. stížnosti proti postupu žalovaného ad 2) při vyřizování této žádosti.

Dne 13. 2. 2012 podala žalobkyně námitku podjatosti proti členkám senátu 5 A městského soudu. Uvedla v ní, že senát 5 A má vůči ní dlouhodobě negativní stanovisko a svou nezávislou rozhodovací činnost zneužívá k „trestání“ a „vyřizování si účtů“ se žalobkyní. Nástrojem tohoto trestání se stává rozhodování o nákladech řízení. Městský soud, vědom si toho, že proti rozhodnutí o nákladech řízení není přípustná kasační stížnost, postupuje nespravedlivě s motivací poškodit žalobkyni a způsobit jí újmu na právech. Soud tak chrání nezákonné jednání žalovaného, neboť z něho nejsou vyvozovány žádné následky a jedině žalobkyně je trestána za úspěch v řízení, za vítězství musí zaplatit tisíce korun. Postup senátu 5 A považuje žalobkyně za zjevnou zvůli motivovanou výhradně snahou žalobkyni poškodit a postihnout v jejích majetkových právech (zde na nákladech řízení), aby tímto způsobem reguloval občanskou aktivitu žalobkyně a rozsah, v jakém uplatňuje svá základní práva. Z jiného přípisu z téhož dne plyne, že změna postoje žalobkyně souvisí s doručením rozhodnutí senátu 5 A ve věcech sp. zn. 5 A 200/2010 a 5 A 77/2010.

Členky senátu 5 A JUDr. Eva Pechová, Mgr. Alena Krýlová a Mgr. Michaela Bejčková ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedly, že nemají žádný poměr k projednávané věci ani k účastníkům či jejich zástupcům a není jim znám žádný důvod podjatosti.

Námitka podjatosti byla postupem podle § 8 odst. 5 s. ř. s. předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, který o ní uvážil následovně.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Dle § 8 odst. 5 s. ř. s. může účastník řízení uplatnit námitku podjatosti do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti soudce dozvěděl. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka podjatosti musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je podjatost dovozována.

Skutečností, z níž žalobkyně dovozuje podjatost členek senátu 5 A městského soudu, je rozhodování tohoto senátu v jiných věcech (vedených pod sp. zn. 5 A 200/2010 a 5 A 77/2010) o náhradě nákladů řízení.

Nejvyšší správní soud se musel nejprve zabývat včasností uplatněné námitky podjatosti. Dotazem na městský soud zjistil, že rozsudky ve věcech vedených tímto soudem pod sp. zn. 5 A 200/2010 a 5 A 77/2010 byly doručeny zástupkyni žalobkyně dne 10. 2. 2012. V tomto okamžiku se žalobkyně dozvěděla o skutečnosti (tj. rozhodnutí o nákladech řízení), z níž dovozuje podjatost členek senátu 5 A městského soudu. Námitku podjatosti uplatnila dne 13. 2. 2012, tedy před uplynutím týdenní lhůty dle § 8 odst. 5 věty druhé s. ř. s.

Žalobkyně opřela námitku podjatosti výlučně o způsob, jakým členky senátu 5 A rozhodly v jiných věcech žalobkyně, resp. spřízněné odborové organizace. Z § 8 odst. 1 věty třetí s. ř. s. ovšem jednoznačně plyne, že důvodem pro vyloučení soudců není jejich postup v dané věci či v jiných věcech. Námitka podjatosti postavená na takovýchto skutečnostech proto nemůže být důvodná. Postup soudu v projednávané věci, resp. jeho rozhodnutí, bude možné zpochybnit kasační stížností.

Žalobkyně správně poukazuje na to, že kasační stížnost, která směřuje výlučně proti rozhodnutí o nákladech řízení, je nepřípustná dle § 104 odst. 2 s. ř. s. (viz usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 1. 6. 2010, čj. 7 Afs 1/2007 – 64, publ. pod č. 2116/2010 Sb. NSS). V takovém případě se však může žalobkyně bránit proti výroku o nákladech řízení přímo ústavní stížností.

Za situace, kdy rovněž dotčené soudkyně vyloučily existenci skutečností, jež by mohly být důvodem jejich podjatosti, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že soudkyně JUDr. Eva Pechová, Mgr. Alena Krýlová a Mgr. Michaela Bejčková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 A 287/2010.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2012

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru