Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 12/2011 - 34Usnesení NSS ze dne 12.04.2011

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcStátní a finanční kontrola

přidejte vlastní popisek

Nao 12/2011 - 34

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Dagmar Nygrínovou v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti Krajského úřadu v Hradci Králové, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 A 44/2010, ve věci námitky podjatosti uplatněné žalobkyní proti soudcům Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Janu Rutschovi, JUDr. Pavlu Kumprechtovi a Mgr. Heleně Konečné,

takto:

Odůvodnění usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2011, č. j. Nao 12/2011 - 26, se na č. l. 30, v posledním odstavci, ve větě první opravuje tak, že nesprávné znění: Krajského soudu v Ostravě... se nahrazuje správným zněním: Krajského soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 3. 2011, č. j. Nao 12/2011 - 26 odmítnul jako opožděnou námitku podjatosti vznesenou žalobkyní vůči soudcům Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Janu Rutschovi, JUDr. Pavlu Kumprechtovi a Mgr. Heleně Konečné.

Podle ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.”), předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle § 55 odst. 5 s. ř. s., o usnesení platí přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Z uvedených ustanovení soudního řádu správního vyplývá, že opravit usnesení je možné jen v případech, že jde o chyby v psaní a počtech či další takové chyby, které je možno pokládat za jiné zřejmé nesprávnosti podobného charakteru, jako chyby v psaní a počtech, k nimž došlo jen zjevným a okamžitým selháním v duševní nebo mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti došlo k vyhotovení rozhodnutí a která je každému zřejmá; zřejmost takové nesprávnosti je na první pohled patrná zejména z porovnání výroku rozhodnutí s jeho odůvodněním, popř. i z jiných souvislostí.

O takovou zřejmou nesprávnost jde i v projednávané věci, což jasně vyplývá z kontextu odůvodnění předmětného usnesení, kdy je zřejmé, že Nejvyšší správní soud měl v příslušné pasáži odůvodnění na mysli Krajský soud v Hradci Králové, neboť rozhodoval o námitce podjatosti vznesené žalobkyní proti soudcům tohoto soudu, nikoli soudcům Krajského soudu v Ostravě.

Při vyhotovení usnesení Nejvyššího správního soudu tedy došlo ke zjevnému pochybení, které je možno napravit cestou vydání opravy usnesení. Proto předsedkyně senátu za použití ustanovení § 54 odst. 4 s. ř. s., tak učinila vydáním tohoto opravného usnesení. Po provedené opravě bude v první větě posledního odstavce v usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2011, č. j. Nao 12/2011 - 26, na č. l. 30 nově uvedeno: ...Krajského soudu v Hradci Králové...

Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že z citace ustanovení § 54 odst. 4 s. ř. s. sice vyplývá, že opravné usnesení je třeba vydat jen v případě, týká-li se oprava výroku opravovaného rozhodnutí, přičemž v ostatních případech, tj. týká-li se jen jeho záhlaví či odůvodnění, není potřebné takové usnesení vydávat a je možno provést opravu mechanicky přímo v textu originálu rozhodnutí i jeho stejnopisech doručených účastníkům (jakož i v ostatních stejnopisech rozhodnutí), nicméně vzhledem ke komplikovanosti tohoto způsobu, kdy je třeba vyžadovat od účastníků zpět jim doručené stejnopisy, pokládal Nejvyšší správní soud za schůdnější, volit i v případě opravy odůvodnění předmětného usnesení formu opravného usnesení, když zákonná úprava mu takový postup nezakazuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2011

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru