Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 118/2008 - 33Usnesení NSS ze dne 27.01.2009

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Nao 118/2008 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: J. Ž., proti žalovanému: Krajský úřad Královehradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské nám. 1245, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 2. 2008, čj. 1553/ZP/2008-3, o námitce podjatosti vznesené žalobkyní,

takto:

Soudci Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jan Rutsch, JUDr. Pavel Kumprecht a Mgr. Helena Konečná nejsou vyloučen i z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 30 Ca 101/2008.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové domáhá přezkoumání shora označeného správního rozhodnutí žalovaného. Tato věc je vedena pod sp. zn. 30 Ca 101/2008.

Podáním ze dne 8. 10. 2008 označeným jako žádost o odročení jednání z důvodu podjatosti soudu v Hradci Králové a návrh na delegaci jinému soudu žalobkyně resp. její zástupkyně navrhla, aby byla vyslovena „podjatost senátu“ z důvodu, že tento soud nevede spravedlivý proces, ignoruje důkazy a rozhoduje dle svého uvážení nikoli dle zákonů. Dále uvedla, že tento soud ignoruje § 39 odst. 3 správního řádu a „rozsudky jsou stavěny tak, že se poté můžeme domáhat kasační stížnosti...“

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 10. 2008, čj. 30 Ca 101/2008 – 27 byla žalobkyně vyzvána, aby ve lhůtě 3 týdnů ode dne doručení tohoto usnesení upřesnila důvody, pro které vznesla námitku podjatosti všech soudců Krajského soudu v Hradci Králové a námitku podjatosti soudců tohoto soudu JUDr. Jana Rutsche, JUDr. Pavla Kumprechta a Mgr. Heleny Konečné. Usnesení bylo doručeno zástupkyni žalobkyně dne 23. 10. 2008, na tuto výzvu však žalobkyně nereagovala.

O této námitce Nejvyšší správní soud uvážil takto:

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle § 9 odst. 1 s. ř. s. Nejvyšší správní soud přikáže věc jinému než místně příslušnému krajskému soudu, jestliže pro vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu nelze sestavit senát.

Žalobkyně i přes výzvu krajského soudu neuvedla žádné skutečnosti, které by mohly zakládat vyloučení soudců. Samotné, navíc zcela všeobecné výhrady proti rozhodnutím v jiných věcech, nemůže být důvodem pro toto vyloučení. Ani z vyjádření soudců specializovaných senátů nevyplývá žádná skutečnost,.která by mohla vést k pochybnosti o jejich podjatosti. Za situace, kdy nebyl zjištěn důvod podjatosti soudců senátu, kterému byla věc v souladu s rozvrhem práce přidělena, nebylo nutno rozhodovat o podjatosti ostatních soudců, tím méně pak o přikázání věci dle § 9 odst. 1 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru