Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 111/2008 - 25Usnesení NSS ze dne 18.12.2008

Způsob rozhodnutínepodjatý soudce
Účastníci řízeníÚřad práce v Ostravě
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

Nao 111/2008 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce J. S., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 9. 2007, č. j. 2007/54909-442, o námitce podjatosti vznesené ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 1 Nc 2/2008 vůči soudcům JUDr. Bohuslavě Drahošové a JUDr. Jiřímu Doležílkovi,

takto:

Soudci Krajského soudu v Ostravě JUDr. Bohuslava Drahošová a JUDr. Jiří Doležílek nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování právní věci vedené pod sp. zn. 1 Nc 2/2008.

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Ostravě probíhá řízení o podání žalobce, jímž se žalobce zřejmě domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě ze dne 28. 6. 2007, jímž žalobce vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. V předmětném podání žalobce současně namítl, že Krajský soud v Ostravě je v jeho případě podjatý.

Krajský soud v usnesení ze dne 2. 6. 2008, č. j. 1 Nc 2/2008 - 4, vyzval žalobce k doplnění podání a mimo jiné i ke konkretizaci uplatněné námitky podjatosti. V podání doručeném krajskému soudu dne 14. 7. 2008 namítl žalobce podjatost soudkyně JUDr. Bohuslavy Drahošové, neboť tato rozhodovala ve věci 5 Nc 6/2007 - 19, a dále podjatost předsedy krajského soudu JUDr. Jiřího Doležílka, neboť tento soudce rozhodoval o žalobě žalobce o hornické rentě ze dne 14. 12. 2007. Na další výzvu krajského soudu k doplnění námitek podjatosti doručenou žalobci dne 29. 9. 2008 žalobce nereagoval.

JUDr. Bohuslava Drahošová ve svém vyjádření ze dne 5. 11. 2008 uvedla, že k účastníkům řízení ani k věci nemá osobní vztah a nejsou jí známy okolnosti, které by ji z projednávání a rozhodnutí ve věci vylučovaly. Rovněž jí není znám důvod, pro který by bylo možno pochybovat o její podjatosti. JUDr. Jiří Doležílek ve vyjádření ze dne 1. 12. 2008 uvedl, že k účastníkům řízení ani k věci nemá žádný vztah. Osoba žalobce je mu známa pouze z úřední činnosti, zejména v souvislosti s vyřizováním jím podávaných stížností. Je možné, že se jako člen senátu 16 Co Krajského soudu v Ostravě v minulosti podílel na rozhodování v některém z pracovněprávních sporů týkajících se žalobce.

Krajský soud v Ostravě poté postoupil věc Nejvyššímu správnímu soudu, jemuž přísluší rozhodnout o námitce podjatosti v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

Nejvyšší správní soud neshledal důvod pro vyloučení soudců JUDr. Bohuslavy Drahošové a JUDr. Jiřího Doležílka z projednávání a rozhodování dané věci, a to z následujících důvodů:

Podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce přitom nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Za poměr k věci se považuje přímý zájem soudce na projednávané věci, zejména zájem na jejím výsledku. Vyloučen by byl také soudce, který by získal o věci poznatky jiným způsobem než dokazováním při jednání. Pochybnosti o nepodjatosti soudce pro jeho poměr k účastníkům či jejich zástupcům - kromě vztahů příbuzenských a obdobných vztahů - mohou vzniknout i tehdy, je-li soudcův vztah k účastníkům, případně zástupcům, přátelský či naopak zjevně nepřátelský. V projednávané věci však žádný z těchto důvodů není dán. JUDr. Drahošová ani JUDr. Doležílek se rovněž nepodíleli na projednávání nebo rozhodování věci u žalovaného správního orgánu ani v předchozím soudním řízení. „Předchozí soudní řízení“ je přitom třeba chápat nikoli časově (tedy jako jakékoliv soudní řízení, jehož byl žalobce účastníkem, resp. které by se týkalo stejného předmětu), nýbrž instančně: vyloučen by tak byl soudce, který by o téže věci rozhodoval nejprve v řízení u krajského soudu a následně pak v řízení kasačním u Nejvyššího správního soudu. O tento případ se tu však nejedná, neboť odmítnutí žaloby JUDr. Drahošovou ve věci č. j. 5 Nc 6/2007 - 19 není rozhodnutím, které by instančně předcházelo rozhodování o nyní projednávané žalobě. Stejně tak případná rozhodnutí JUDr. Doležílka v pracovněprávních (civilních) věcech týkajících se žalobce nelze považovat za rozhodnutí, která by instančně předcházela právě probíhajícímu řízení o žalobě proti Ministerstvu práce a sociálních věcí. Samo rozhodování těchto soudců v jiných věcech rovněž nemůže být důvodem jejich podjatosti, neboť podle ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. poslední věty nejsou důvodem k vyloučení soudce okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Nejvyšší správní soud proto o námitce podjatosti rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru