Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 11/2003 - 9Usnesení NSS ze dne 24.06.2003

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníStavební technická a obchodní společnost Brno
Finanční ředitelství
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 11/2003-9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce Stavební technická a obchodní společnost Brno, spol. s r. o., v likvidaci, Veveří 72, 602 00 Brno, zastoupeného likvidátorem společnosti JUDr. Jaroslavem Navrátilem, Bayerova 34, 602 00 Brno, proti žalovanému Finančnímu ředitelství Brno, Nám. Svobody 4, 602 00 Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ze dne 18. 6. 2002, čj. 7103/2001/FR/120,

takto:

Předseda senátu 29 Ca Krajského soudu v Brně JUDr. Radan Malík a soudci tohoto senátu Mgr. Radovan Havelec, JUDr. Kateřina Mrázová, PhD., a Mgr. Milan Procházka nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí shora označené věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Ca 259/2002.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně 14. 8. 2002 se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 6. 2002.

Přípisem Krajského soudu ze dne 11. 2. 2003 čj. 29 Ca 958/2002 byl žalobce poučen o možnosti namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Zároveň mu bylo sděleno, že dle rozvrhu práce byla věc přidělena senátu 29 Ca ve složení JUDr. Radana Malíka, JUDr. Kateřiny Mrázové, PhD., Mgr. Radovana Havelce nebo Mgr. Milana Procházky s tím, že v případě nepřítomnosti některého ze soudců uvedného senátu může být věc dle rozvrhu práce projednána a rozhodnuta za účasti některého ze soudců senátu 30 Ca.

V dopise ze dne 18. 2. 2003 pak žalobce namítl podjatost soudců senátu 29 Ca s tím, že tito soudci rozhodovali v soudním řízení ve stejné věci označení sp. zn. 29 Ca 187/2001, 29 Ca 258/2001 a 29 Ca 259/2001. Domnívá se proto, že je zde důvod k vyloučení soudců tohoto senátu podle § 8 odst. 1 s. ř. s.

Krajský soud předložil věc k rozhodnutí o námitce podjatosti Nejvyššímu správnímu soudu (§ 8 odst. 5 s. ř. s.). K předloženému spisu současně připojil vyjádření všech soudců senátu 29 Ca, kde všichni prohlašují, že nemají žádný vztah k věci, účastníkům řízení ani k jejich zástupcům.

Žalobce spatřuje důvod podjatosti v tom, že soudci výše uvedeného senátu rozhodovali ve stejné věci označené značkami v jeho podání uvedenými. Aby se mohlo jednat o stejnou věc, musí být dána totožnost účastníků řízení i předmětu řízení. Předmětem řízení ve správním soudnictví je především přezkoumání určitého napadeného správního rozhodnutí. V dané věci je předmětem řízení rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu Brno, jímž byla zamítnuta jeho žádost o obnovu řízení ve věci dodatečného platebního výměru za zdaňovací období 1997. Ve věcech žalobcem označených je sice dána totožnost účastníků řízení, nikoli však jeho předmětu. Ve věcech takto označených jsou předmětem řízení samostatná rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně, jimiž jsou zamítána odvolání žalobce ve věci dodatečných platebních výměrů za různé kalendářní roky. Nemůže tedy jít o totožnost předmětu řízení a tedy ani o totožnost věci, ale o rozhodování v jiných věcech.

V § 8 odst. 1 s. ř. s., jehož se žalobce dovolává, je mimo jiné stanoveno, že důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Soud proto námitku podjatosti vznesenou žalobcem vůči soudcům senátu 29 Ca Krajského soudu v Brně neshledal důvodnou.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. 6. 2003

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru