Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nao 10/2004 - 27Usnesení NSS ze dne 10.06.2004

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nao 10/2004 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: J. R., zast. Mgr. Jiřím Nezhybou, na adrese Ekologický právní servis, Bratislavská 31, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, o návrhu žalobce na vyloučení soudců Mgr. Jiřího Pally, JUDr. Dagmary Štullerové a JUDr. Miroslava Formánka a z projednávání a rozhodnutí věci, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 Ca 26/2004,

takto:

Soudci Mgr. Jiří Palla, JUDr. Dagmar Štullerová a JUDr. Miroslav Formánek nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 Ca 26/2004.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 23. 2. 2004 se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje zn. UPS 725/134585/03-Pi ze dne 17. 12. 2003 (potvrzené rozhodnutí stavebního úřadu: územní rozhodnutí o umístění stavby „NEMAK EUROPE – Závod na výrobu hlav automobilových motorů, II. etapa“ lokalita Joseph – obec Havraň) a rozhodnutí Magistrátu města Most zn. SÚ 4998/2/2002-328-Š ze dne 6. 10. 2003 (nové územní rozhodnutí ve věci), dále rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. 600/3717/01 ze dne 9. 10. 2001 (souhlas Ministerstva životního prostředí s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu), rozhodnutí Magistrátu města Mostu č. j. OKHaŽP/266/03/Fo ze dne 23. 1. 2003 (souhlas Magistrátu města Most, odboru komunálního hospodářství a životního prostředí, oddělení ochrany přírody, s umístěním stavby „NEMAK EUROPE“ II. etapa, dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) a rozhodnutí České inspekce životního prostředí zn. 4/00/6797/02/Ba ze dne 24. 10. 2002 (povolení k umístění stavby – závodu na výrobu hlav automobilových motorů).

Námitku podjatosti soudců JUDr. Dagmar Štullerové, JUDr. Miroslava Formánka a Mgr. Jiřího Pally dle § 8 odst. 1 věty druhé zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.) vznesl žalobce jako součást žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, podané dne 23. 2. 2004, proti výše uvedeným rozhodnutím.

Námitka podjatosti je odůvodněna tím, že žalobce napadl územní rozhodnutí na 1. etapu projektu závodu společnosti NEMAK ze dne 7. 8. 2001 Zn.: SÚ2658/2001-328-Če „Nemak – závod na výrobu hlav motorů – Lokalita Joseph“, které vydal magistrátní stavební úřad, odvoláním a rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě ze dne 23. 10. 2001, č. j. RRR 328/1068/01-Pi/Mi, kterým bylo odvolání zamítnuto, žalobou ze dne 20. 12. 2001, podanou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. V dané věci bylo pod sp. zn. Ca 443/01-91 a Ca 437/01-91 dne 16. 4. 2003 rozhodnuto předsedkyní senátu JUDr. Dagmar Štullerovou a soudci JUDr. Miroslavem Formánkem a Mgr. Jiřím Pallou tak, že se žaloba podaná žalobcem zamítá, resp. že se žaloba podaná jiným účastníkem řízení – občanským sdružením Ekologický právní servis odmítá. Žalobce stejně jako Ekologický právní servis napadli výše citované rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem kasačními stížnostmi ze dne 29. 5. 2003, podanými k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, tento ke dni podání této žaloby ve věci nerozhodl.

Soudci JUDr. Miroslav Formánek a Mgr. Jiří Palla se k podané námitce podjatosti vyjádřili tak, že projednání a rozhodnutí o žalobě proti jinému územnímu rozhodnutí nepředstavuje předchozí soudní řízení, i kdyby se jednalo o související případy. Předchozím soudním řízením se totiž rozumí situace, kdyby se měl na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu podílet soudce, který byl členem senátu krajského soudu, jenž vydal kasační stížností napadené rozhodnutí, nebo naopak soudce, který rozhodoval o kasační stížnosti a po zrušení napadeného rozhodnutí by se měl podílet na rozhodování senátu krajského soudu o téže žalobě. Žádný důvod své podjatosti jsme tedy nezjistili. Soudkyně JUDr. Dagmar Štullerová se k záležitosti nemůže vyjádřit, neboť je dlouhodobě nemocná.

Nejvyšší správní soud posoudil všechny vznesené námitky podjatosti a dospěl k závěru, že nejsou důvodné.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. věty druhé jsou vyloučení též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení.

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Podjatost sama zasahuje vždy do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez toho, že by se nepředpokládal, nebylo by důvodu ani konstituování soudní moci jako pilíře demokratické společnosti.

Podíl soudce na rozhodování v předchozím soudním řízení ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s., který zakládá důvod pro jeho vyloučení, se týká rozhodování ve stejné věci u soudu nižšího stupně; předchozím soudním řízením není řízení v jiné soudní věci, pokud jde o přezkumné řízení soudní, byť by se týkala týchž účastníků a předmětu věcně souvisejícího s nyní rozhodovanou věcí.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že zde důvod pro vyloučení soudců není dán. S ohledem na důvod, který byl jako jediný formulován ve vztahu ke všem třem soudcům ve výroku uvedeným, nebylo nezbytné zjišťovat osobní stanovisko soudkyně JUDr. Dagmar Štullerové. Proto rozhodl tak, že soudci Mgr. Jiří Pallas (předseda senátu) a JUDr. Dagmar Štullerová a JUDr. Miroslav Formánek nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí této věci.

Poučen í : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 a contr.).

V Brně dne 10. 6. 2004

JUDr. Václav Novotný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru