Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 97/2003 - 41Usnesení NSS ze dne 30.09.2003

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský soud v Ostravě
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nad 97/2003 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce R. L., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o návrhu Krajského soudu v Ostravě na přikázání věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem,

takto:

Věc se nepřikazuje Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Ostravě, který je soudem místně příslušným, žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 5. 2002, č. j. OAM-2582/VL-07-08-2002, kterým zamítl jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou, neudělil azyl podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona.

Krajský soud v Ostravě, který věc projednává pod sp. zn. 24 Az 495/2003, podal Nejvyššímu správnímu soudu návrh na přikázání věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem podle § 9 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) z důvodu hospodárnosti. Návrh je odůvodněn tím, že žalobce se nyní zdržuje v P. s. S. a z obsahu spisu vyplývá, že žalobce nesouhlasí s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání podle § 51 odst. 1 s. ř. s. Krajský soud v Ostravě poskytl účastníkům možnost vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a k důvodu přikázání (§ 9 odst. 3 s. ř. s.). Účastníci této možnosti nevyužili.

Podle § 9 odst. 2 s. ř. s. může Nejvyšší správní soud věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné.

Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání. Z toho také vyplývá, že typickými důvody vhodnosti budou takové, které delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než místně příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Přihlédnout lze i k mimořádným poměrům účastníků řízení. Pouze skutečnost, že žalobce se nyní zdržuje v jiném pobytovém středisku, které se nachází mimo obvod Krajského soudu v Ostravě, a ve věci bude s ohledem na procesní stanovisko žalobce nutno nařídit jednání, však není důvodem pro přikázání věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem, v jehož obvodu se nachází P. s. S. protože takový procesní postup by nepřispěl ani k rychlosti, ani k hospodárnosti řízení. Nejvyšší správní soud neshledal ani jiný důležitý důvod, pro který by bylo přikázání věci vhodné.

Protože Nejvyšší správní soud neshledal, že jsou splněny podmínky pro navržené přikázání věci, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2003

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru