Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 87/2004 - 25Usnesení NSS ze dne 22.06.2004

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský soud v Ostravě
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

Nad 87/2004 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobců: a) T. L., b) nezl. P. L., zastoupen matkou T. L., jako zákonnou zástupkyní, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 3. 2004, č. j. OAM - 3173/VL - 11 - P11 - 2003, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Az 214/2004, o návrhu na přikázání této věci jinému soudu z důvodu vhodnosti,

takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Az 214/2004, se přikazuje Krajskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti (§ 9 odst. 2 s. ř. s.).

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 19. 3. 2004 se žalobkyně T. L. i jménem svého nezl. dítěte P. L. domáhá zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 1. 3. 2004, č. j. OAM - 3173/VL - 11 - P11 - 2003, jímž nebyl žalobcům udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu); zároveň žalovaný rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle § 91 citovaného zákona.

Krajský soud v Ostravě svým přípisem ze dne 31. 5. 2004 předložil spis sp. zn. 24 Az 214/2004 Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o delegaci dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Ze spisu vyplývá, že žalobci v době podání žaloby pobývali v Pobytovém středisku Havířov, tzn. v obvodu Krajského soudu v Ostravě, který je nutno považovat za místně příslušný soud v tomto řízení. V současné době však pobývají v Pobytovém středisku Zbýšov, které spadá ve věcech správního soudnictví do soudního obvodu Krajského soudu v Brně.

Z obsahu spisu dále vyplývá, že žalobci ve svém podání ze dne 4. 5. 2004 požádali, aby ve věci bylo nařízeno ústní jednání a aby věc byla přikázána Krajskému soudu v Brně, který je pro ně dostupnější. Žalovaný s navrhovanou delegací vyslovil souhlas.

Návrh na přikázání věci Krajskému soudu v Brně byl Nejvyšším správním soudem shledán jako důvodný.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud může věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné. Dle § 9 odst. 3 s. ř. s. mají účastníci právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a současně mají právo vyjádřit se i k důvodu přikázání.

Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání. Z toho také vyplývá, že typickými důvody vhodnosti budou takové, které delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než místně příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Přihlédnout lze i k mimořádným poměrům účastníků řízení. Pouze skutečnost, že žalobci se nyní zdržují v jiném pobytovém středisku, které se nachází mimo obvod Krajského soudu v Ostravě, a ve věci požadují nařídit jednání, však není důvodem pro přikázání věci Krajskému soudu v Brně, v jehož obvodu je Pobytové středisko Zbýšov, protože takový procesní postup by nepřispěl ani k rychlosti ani k hospodárnosti řízení. Nejvyšší správní soud však shledal jiný důležitý důvod, pro který je přikázání věci vhodné. Tímto důvodem je skutečnost, že pro matku žalobce, která vedle žalobce, pečuje o další nezletilé dítě, jemuž je necelý rok, je obtížné cestovat na delší vzdálenost.

Proto Nejvyšší správní soud z důvodu vhodnosti přikazuje předmětnou věc k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředku přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 22. června 2004

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru