Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 6/2006Usnesení NSS ze dne 07.03.2006

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníMěstský soud v Praze
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Nad 6/2006 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce O. O., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze, Nad Štolou 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 11. 2005, č. j. OAM-810/LE-03-06-2005, ve sporu o místní příslušnost soudu,

takto:

I. Nesouhlas Městského soudu v Praze s postoupením věci je důvodný .

II. Příslušný k projednání a rozhodnutí ve věci j e Krajský soud v Praze.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 23. 11. 2005, která byla doručena Krajskému soudu v Praze téhož dne, se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 11. 2005, č. j. OAM-810/LE-03-06-2005.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 28. 11. 2005, č. j. 48 Az 54/2005 – 7, které nabylo právní moci dne 12. 12. 2005, věc postoupil Městskému soudu v Praze s odůvodněním, že žalobce byl v den podání žaloby hlášen k pobytu ve Vazební věznici Praha - Pankrác, tedy v obvodu Městského soudu v Praze, a tím je založena místní příslušnost tohoto soudu, neboť podle ustanovení § 32 odst. 4 zákona o azylu je k řízení o žalobě místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení azylu v den podání žaloby hlášen k pobytu.

Městský soud v Praze s postoupením věci nesouhlasil, a předložil proto věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti podle § 7 odst. 6 s. ř. s. Svůj postup odůvodnil tím, že ze zprávy Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie bylo zjištěno, že poslední adresa žalobce od 8. 10. 2001 byla K. - K., P. 2552, a v den podání žaloby se nenacházel ve Vazební věznici Praha – Pankrác, a proto není dán důvod k postoupení věci Městskému soudu v Praze.

Podle § 7 odst. 6 s. ř. s. není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

Podle § 32 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), je k řízení o žalobě místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení azylu (žalobce) v den podání žaloby hlášen k pobytu.

Z obsahu předloženého soudního spisu jednoznačně nevyplývá, že se v době podání žaloby žalobce nacházel ve Vazební věznici Praha – Pankrác přesto, že to uvedl v žalobě, protože podle databáze žalovaného byl v této věznici od 21. 10. do 8. 11. 2005. Poslední adresa žalobce ve smyslu § 77 zákona o azylu bylo K., P. 2552, a povolení k pobytu je platné do 4. 9. 2016.

Vazební věznici však, i kdyby bylo nesporné, že v ní byl žalobce v době podání žaloby umístěn, nelze v žádném případě považovat za místo, kde je žalobce hlášen k pobytu. Místo, které má na zřeteli § 32 odst. 4 zákona o azylu, je místem hlášeného pobytu ve smyslu § 77 zákona o azylu. Jedná se buď o azylové zařízení, do něhož byl žadatel o azyl žalovaným umístěn nebo o místo, které žadatel o azyl oznámil žalovanému, jenž s tím vyslovil souhlas.

Proto ani případný pobyt žalobce ve věznici nemůže mít za důsledek právní změnu místa jeho hlášeného pobytu jako žadatele o azyl a tím i založení nové místní příslušnosti soudu. Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podle § 7 odst. 6 věty druhé s. ř. s. rozhodl tak, že v dané věci je k řízení příslušný Krajský soud v Praze, v jehož obvodu je místo, kde je žalobce hlášen k pobytu, protože pro postoupení věci Městskému soudu v Praze nebyly shledány žádné důvody, a to i s poukazem na konstantní judikaturu Nejvyššího správního soudu, např. usnesení ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. Nad 98/2003, uveřejněno pod č. 345/2004 Sb. NSS, a usnesení ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. Nad 79/2004, uveřejněno pod č. 371/2004 Sb. NSS.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. března 2006

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru