Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 58/2021 - 40Usnesení NSS ze dne 26.04.2021

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský soud v Ústí nad Labem
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

Nad 58/2021 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: A. S., zast. Mgr. Umarem Switatem, advokátem se sídlem Dědinova 2011/19, Praha 11, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2020, čj. MV-175632-3/OAM-2020, o nesouhlasu Krajského soudu v Ústí nad Labem s postoupením věci Městským soudem v Praze

takto:

K projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 54 A 2/2021 je příslušný Městský soud v Praze.

Odůvodnění:

[1] Ředitelství služby cizinecké policie usnesením ze dne 1. 10. 2020 zastavilo řízení o žádosti, kterou se žalobce domáhal vydání nového rozhodnutí ve věci zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 122 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 14. 12. 2020 odvolání žalobce proti uvedenému usnesení. Žalobce se proti rozhodnutí žalovaného bránil žalobou podanou u Městského soudu v Praze.

[2] Městský soud v Praze konstatoval, že rozhodnutí podle § 122 odst. 7 zákona o pobytu cizinců není rozhodnutím o správním vyhoštění ve smyslu § 172 odst. 7 věty poslední tohoto zákona, ale pouze „obecným rozhodnutím“ podle zákona o pobytu cizinců, proto se místní příslušnost soudu určuje podle zvláštní úpravy v § 172 odst. 7 věty první zákona o pobytu cizinců, tj. podle místa pobytu žalobce. Jelikož se žalobce podle správního spisu zdržuje na adrese B. 2408, L., Městský soud v Praze není místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci, a proto usnesením ze dne 9. 2. 2021, čj. 19 A 1/2021-30, postoupil věc Krajskému soudu v Ústí nad Labem v souladu s § 7 odst. 6 větou první s. ř. s.

[3] Krajský soud v Ústí nad Labem předložil věc NSS k rozhodnutí o místní příslušnosti podle § 7 odst. 6 věty druhé s. ř. s., neboť nesouhlasí s názorem Městského soudu v Praze. Krajský soud v Ústí nad Labem s odkazem na usnesení NSS ze dne 20. 8. 2015, čj. Nad 228/2015-31, zhodnotil, že k projednání a rozhodnutí žaloby podané v této věci je místně příslušný soud určený podle § 7 odst. 2 s. ř. s., tedy Městský soud v Praze.

[4] Účastníci se k nesouhlasu Krajského soudu v Ústí nad Labem s postoupením věci nevyjádřili.

[5] NSS shledal nesouhlas s postoupením věci důvodným. [6] Stěžejní otázkou v této věci je, zda rozhodnutí o žádosti o vydání nového rozhodnutí ve věci zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění (resp. rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí, jímž bylo toto řízení zastaveno) podle § 122 odst. 7 zákona o pobytu cizinců je rozhodnutím o správním vyhoštění ve smyslu § 172 odst. 7 věty poslední téhož zákona.

[7] Jak správně poukázal již Krajský soud v Ústí nad Labem, NSS se shodnou otázkou zabýval v usnesení ze dne 20. 8. 2015, čj. Nad 228/2015-31, a nevidí žádný důvod, proč se od svých závěrů odklánět.

[8] NSS v usnesení čj. Nad 228/2015-31 (zejména v bodech 11 a 12) dospěl k závěru, že řízení o žádosti podle § 122 odst. 7 zákona o pobytu cizinců úzce souvisí s „klasickým“ řízením o správním vyhoštění. Určení místní příslušnosti soudu k řízení o žalobě proti rozhodnutí vydanému na základě žádosti podle § 122 odst. 7 zákona o pobytu cizinců se tedy řídí stejnými pravidly jako v případě žaloby proti rozhodnutí o správním vyhoštění.

[9] Zákon o pobytu cizinců obsahuje zvláštní úpravu místní příslušnosti v § 172 odst. 7, výslovně z ní však vylučuje řízení o žalobě proti rozhodnutí o správním vyhoštění. Ze vztahu obecného a zvláštního pravidla vyplývá, že nelze-li na určitou skutkovou podstatu aplikovat pravidlo zvláštní, použije se podpůrně pravidla obecného (srov. usnesení NSS ze dne 12. 5. 2004, čj. Nad 98/2003-40, č. 345/2004 Sb. NSS). Tak je tomu i v právě projednávané věci.

[10] Vzhledem k tomu, že místní příslušnost nelze určit podle zvláštního pravidla obsaženého v § 172 odst. 7 zákona o pobytu cizinců, je namístě postupovat podle obecného pravidla vyjádřeného v § 7 odst. 2 s. ř. s. Podle něj je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Takovým správním orgánem je v této věci Ředitelství služby cizinecké policie, které jako správní orgán I. stupně usnesením ze dne 1. 10. 2020 rozhodlo o zastavení řízení o žádosti podle § 122 odst. 7 zákona o pobytu cizinců. Ředitelství služby cizinecké policie sídlí na adrese Olšanská 2176/2, Praha 3. Jeho sídlo tedy spadá do obvodu Městského soudu v Praze (příloha č. 2, bod 1, ve spojení s přílohou č. 4, bodem 3, k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

[11] Nesouhlas Krajského soudu v Ústí nad Labem s postoupením věci byl důvodný, proto NSS rozhodl tak, že k řízení je místě příslušný Městský soud v Praze. Soudy jsou tímto rozhodnutím vázány (§ 7 odst. 6 věta třetí s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru