Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 49/2013 - 13Usnesení NSS ze dne 09.09.2013

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
VěcOstatní
Prejudikatura

4 As 14/2004 - 70

Nad 101/2012 - 18

Nad 35/2006


přidejte vlastní popisek

Nad 49/2013 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 648/16, Brno, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, o návrhu Krajského soudu v Brně na přikázání věci,

takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 73/2013 se přikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

I. 1. Žalobce se domáhal žalobou doručenou Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 27. 5. 2013, aby tento soud (1) určil, že zadržení emailových podání ve věci Spr 2144/33 místopředsedou Krajského soudu v Brně je nezákonným zásahem, (2) určil, že sdělení místopředsedy Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2013 v téže věci je „pustou lží, tedy ohrožením důvěryhodnosti soudu představitelem soudu, zneužitím moci k machinaci podklady, v důsledku odepřením účinného procesního prostředku“, a (3) zakázal místopředsedovi Krajského soudu v Brně, aby pokračoval v porušování práva žalobce na zákonného soudce, a přikázal mu obnovit stav před zásahem.

2. Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 27. 5. 2013, čj. 10 Na 54/2013 - 3, postoupil věc Krajskému soudu v Brně s odůvodněním, že žalobce označil jako žalovaného Krajský soud v Brně. Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu se nachází sídlo žalovaného (§ 7 odst. 2 s. ř. s.).

3. Krajský soud v Brně předložil Nejvyššímu správnímu soudu návrh na přikázání věci jinému krajskému soudu podle § 9 odst. 1 s. ř. s. Předmětem žaloby je tvrzený nezákonný zásah tohoto soudu, resp. jeho soudního funkcionáře. Tato skutečnost zavdává objektivní pochybnosti o nepodjatosti všech soudců specializovaných senátů správního soudnictví Krajského soudu v Brně (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2012, čj. Nad 101/2012 - 18, nebo ze dne 18. 12. 2012, čj. Nad 95/2012 - 6, všechna citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz).

II. 4. Návrh Krajského soudu v Brně na přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu je důvodný.

5. Podle § 9 odst. 1 s. ř. s. platí, že Nejvyšší správní soud přikáže věc jinému než místně příslušnému krajskému soudu, jestliže pro vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu nelze sestavit senát. Zmiňované ustanovení upravuje případ tzv. nutné delegace, která je podmíněna vyloučením všech soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu, který má věc projednat a rozhodnout jako věcně a místně příslušný soud.

6. Vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci má být založeno nikoliv pouze na skutečně prokázané podjatosti, ale je dáno již tehdy, jestliže lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti (blíže viz nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996, sp. zn. I. ÚS 167/94, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2005, čj. 4 As 14/2004 - 70).

7. Vzhledem k tomu, že žaloba směřuje proti Krajskému soudu v Brně a jeho místopředsedovi a Krajský soud v Brně je současně správním soudem, který by měl ve věci rozhodnout, lze mít důvodné pochybnosti o nepodjatosti soudců tohoto soudu.

8. Přestože pouhá skutečnost, že žalovaným je krajský soud, automaticky neznamená, že by v takovéto věci všichni soudci specializovaných senátů tohoto soudu byli vyloučeni z projednávání a rozhodnutí (viz např. usnesení čj. Nad 101/2012 – 18), důvodné pochybnosti o nepodjatosti soudců příslušného soudu lze mít zejména z toho důvodu, že předmětem řízení v nyní posuzované věci je tvrzený nezákonný zásah místopředsedy Krajského soudu v Brně. Skutečnost, že by soudci Krajského soudu v Brně měli posuzovat činnost místopředsedy soudu, který může v zákonem stanovených případech vůči nim vykonávat úkoly státní správy, je důvodem pro vyloučení těchto soudců z projednání a rozhodnutí věci (srov. rozsudek čj. 4 As 14/2004 - 70).

9. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že všichni soudci specializovaných senátů Krajského soudu v Brně jsou vyloučeni pro možnou podjatost ve věci vedené tímto soudem pod sp. zn. 30 A 73/2013. Věc proto přikázal k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě, který je geograficky nejbližší soudu, který by měl ve věci rozhodovat podle zákonných kritérií.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 9. září 2013

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru