Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 37/2013 - 31Usnesení NSS ze dne 07.08.2013

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
Krajský soud v Ostravě
VěcZaměstnanost
Prejudikatura

Nad 18/2013 - 43


přidejte vlastní popisek

Nad 37/2013 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: I. S., zastoupeného Mgr. Josefem Smutným, advokátem se sídlem Třída Míru 92, Pardubice, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Horní náměstí 103/2, Opava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 10. 2012, č. j. 3255/1.30/12/14.3, v řízení o návrhu Krajského soudu v Brně na rozhodnutí o příslušnosti,

takto:

K projednání věci je místně příslušný Krajský soud v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 27. 12. 2012 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 10. 2012, č. j. 3255/1.30/12/14.3, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj ze dne 31. 7. 2012, č. j. 10022/9.30/12/14.3-RZ. Posledně uvedeným rozhodnutím byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 139 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) a byla mu uložena pokuta ve výši 8.000 Kč a povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 3. 6. 2013, č. j. 78 Ad 80/2012 – 24 rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Brně. S odkazem na § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb, soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) uvedl, že k řízení je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni. Za správní orgán, který ve věci rozhodl v prvním stupni, považoval Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, který je v obvodu Krajského soudu v Brně, a proto rozhodl o postoupení věci tomuto soudu.

Krajský soud v Brně s postoupením věci nesouhlasil, a proto věc v souladu s § 7 odst. 5 s. ř. s. předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti. S ohledem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2013, č. j. Nad 18/2013 uvedl, že ve věcech zaměstnanosti se místní příslušnost soudu řídí § 7 odst. 3 s. ř. s. a příslušným je proto Krajský soud v Hradci Králové, v jehož obvodu má žalobce bydliště.

Podle ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. (ve znění zákona č. 396/2012 Sb., účinného od 26. 11. 2012) je mimo jiné ve věcech zaměstnanosti „k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje“.

Podle § 7 odst. 5 s. ř. s. platí, že „není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány“.

Nejvyšší správní soud z předloženého soudního a správního spisu zjistil, že správní žaloba byla iniciována rozhodnutím, kterým byla žalobci uložena pokuta za správní delikt dle zákona o zaměstnanosti. Z právní věty uvedeného rozhodnutí zdejšího soudu č. j. Nad 18/2013 – 43 je patrné, že „místní příslušnost správních soudů „ve věcech zaměstnanosti“ (§ 7 odst. 3 s. ř. s. ve znění účinném od 1. 1. 2013) pokrývá agendu v oboru působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a jemu podřízených správních úřadů ve věcech reglementovaných zákonem o zaměstnanosti“. Vzhledem k tomu, že předmět žaloby spadá pod problematiku řešenou zákonem o zaměstnanosti, bude se (v souladu s výše citovaným § 7 odst. 3 s. ř. s. ve znění zákona č. 396/2012 Sb.) místní příslušnost krajského soudu řídit bydlištěm žalobce. Ke shodnému závěru ostatně dospěl Nejvyšší správní soud v obdobné věci již v rozhodnutí ze dne 18. 7. 2013, č. j. Nad 32/2013 – 35.

Žalobce ve správní žalobě udává své bydliště na adrese Ke koupališti 68, Pardubice. Podle přílohy 2 bodu 6 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích proto spadá do obvodu působnosti Krajského soudu v Hradci Králové. Na základě výše uvedené argumentace dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že v dané věci je k řízení příslušný Krajský soud v Hradci Králové. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány (§ 7 odst. 5 věta třetí s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2013

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru