Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 351/2014 - 50Usnesení NSS ze dne 08.10.2014

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský soud v Českých Budějovicích
VěcDaně - daň z přidané hodnoty
Prejudikatura

Nad 349/2014 - 54


přidejte vlastní popisek

Nad 351/2014 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: HEAVY MACHINERY SERVICES a.s., IČ 46711201, se sídlem Jana Pernera 159, České Velenice, zast. společností ARIADNA, s. r. o., IČ 64581144, se sídlem Bořivojova 21/2419, Praha 3, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2013, č. j. 31654/13/5000-14303-701296, o návrhu Krajského soudu v Českých Budějovicích na rozhodnutí o místní příslušnosti soudu,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Af 61/2014 j e příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2013, č. j. 31654/13/5000-14303-701296, jímž byla zamítnuta odvolání žalobce proti rozhodnutím Finančního úřadu pro Prahu 4 ze dne 7. 6. 2012, č. j. 354454/12/004513107669 a č. j. 354519/12/004513107669, kterými byl za zdaňovací období měsíce května 2010 a července 2010 vyměřen nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, a jímž byla zároveň tato rozhodnutí potvrzena.

Městský soud, jemuž byla uvedená žaloba doručena dne 19. 2. 2014, vydal usnesení ze dne 16. 7. 2014, č. j. 3 Af 10/2014 - 40, jímž žalobu postoupil k vyřízení Krajskému soudu v Českých Budějovicích s následujícím odůvodněním. Dnem 20. 3. 2013 došlo ke změně sídla žalobce z dosavadní adresy Doubelská 1699/5, Praha 4 na adresu Jana Pernera 159, České Velenice. S účinností od 1. 1. 2013 se stal věcně a místně příslušným správcem žalobcovy daně Specializovaný finanční úřad, na který přešly kompetence výkonu správy daní z Finančního úřadu pro Prahu 4. Podle § 12a zákona č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon o finanční správě“) je v oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popř., v jehož obvodu se zdržuje. Městský soud uvedl, že žalobce měl v době podání žaloby (únor 2014) sídlo v Českých Velenicích, městský soud proto postoupil věc podle § 7 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) Krajskému soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), který je k řízení o ní věcně a místně příslušný, neboť pro určení příslušnosti soudu jsou rozhodné okolnosti, které tu jsou v době zahájení řízení (§ 11 odst. 1 o. s. ř., § 64 s. ř. s.).

Proti tomuto postupu se Krajský soud v Českých Budějovicích ohradil a dne 19. 9. 2014 předložil věc k Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o otázce místní příslušnosti. Svůj postup odůvodnil tím, že § 12a zákona o finanční správě stanoví místní příslušnost jinak než § 7 odst. 2 s. ř. s. Krajský soud je přesvědčen, že § 12a zákona o finanční správě, který nabyl účinnosti teprve 1. 1. 2013, se na nyní projednávanou věc nemůže aplikovat, neboť prvostupňové rozhodnutí v nyní projednávané věci vydal Finanční úřad pro Prahu 4 již dne 5. 6. 2012 jako místně a věcně příslušný správce daně. Specializovaný finanční úřad nelze v této věci považovat za správní orgán prvého stupně, ačkoliv se stal 1. 1. 2013 věcně a místně příslušným správcem daně. Místní příslušnost soudu ve správním soudnictví je potřeba odvozovat od Finančního úřadu pro Prahu 4, který vydal prvostupňové rozhodnutí. Místní příslušnost se proto podle názoru krajského soudu řídí obecným ustanovením § 7 odst. 2 s. ř. s., podle kterého je příslušný ten soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni, tedy Městský soud v Praze.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nesouhlas Krajského soudu v Českých Budějovicích s postoupením věci není důvodný.

Z ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s. vyplývá, že není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

Podle § 7 odst. 2 s. ř. s. ve znění účinném od 1. 1. 2012 dále platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

Podle § 12a zákona o finanční správě účinného od 1. 1. 2013 (zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů ve správním soudnictví) platí, že v oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje. Jedná se o zvláštní zákonné ustanovení, které místní příslušnost krajských soudů stanoví odchylně od obecného ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s.

Ustanovení § 12a bylo do zákona č. 456/2011 Sb. vloženo novelou provedenou zákonem č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. ledna 2013. Podle přechodných ustanovení (čl. XVI. zákona č. 407/2012 Sb.) „1. Pro určení místní příslušnosti soudu ve správním soudnictví v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončena, se použijí dosavadní právní předpisy. 2. Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze, které bylo vydáno Městským soudem v Praze ve správním soudnictví v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, po nabytí účinnosti tohoto zákona, ustanovení § 12a zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije a věc se vrátí Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.“

Soudní řízení v nyní posuzované věci bylo zahájeno žalobou k městskému soudu podanou dne 19. 2. 2014, soudní řízení bylo tedy zahájeno až po účinnosti výše uvedené novely. Lze proto dovodit, že se v posuzovaném případě uplatní § 12a zákona o finanční správě, tedy pravidlo, že místně příslušný je krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje. Ode dne 20. 3. 2013 sídlí žalobce na adrese Jana Pernera 159, České Velenice. Podle přílohy 2, bodu 3, ve spojení s přílohou 3, bodem 23 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spadá místo sídla žalobce do obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích, místně příslušný je tedy krajský soud v Českých Budějovicích.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud neshledal nesouhlas krajského soudu s postoupením věci důvodným, a proto rozhodl podle ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s. tak, že k řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. 31654/13/5000-14303-701296 ze dne 18. 12. 2013 doručené městskému soudu dne 19. 2. 2014 je místně příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2014

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru