Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 315/2014 - 24Usnesení NSS ze dne 09.09.2014

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníMěstský soud v Praze
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

Nad 315/2014 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: S. G., proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o rozhodnutí o místní příslušnosti soudu k projednání věci původně vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci pod sp. zn. 65 A 21/2014,

takto:

K řízení o žalobě proti rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ze dne 19. 6. 2014, č. j. MV-12517-3/SO/sen-2014, je místně příslušný Krajský soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhá zrušení rozhodnutí žalované ze dne 19. 6. 2014, č. j. MV-12517-3/SO/sen-2014, kterým bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 11. 2013, č. j. OAM-9329-15/PP-2013. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobkyně o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky.

Žaloba byla podána Krajskému soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci, který ji usnesením ze dne 21. 7. 2014, č. j. 65 A 21/2014 - 16, postoupil Městskému soudu v Praze. Krajský soud v odůvodnění odkázal na § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a uvedl, že „[v] posuzovaném případě se žalobkyně domáhá přezkoumání rozhodnutí Ministerstva vnitra, tedy správního orgánu majícího sídlo v Praze 7, Nad Štolou 3. Jelikož s. ř. s. ani zvláštní zákon nestanoví jinak, je k řízení místně příslušný Městský soud v Praze, v jehož obvodu má Ministerstvo vnitra ČR své sídlo.“ Městský soud v Praze přípisem ze dne 14. 8. 2014, č. j. 9 A 305/2014 - 19, zaslal Nejvyššímu správnímu soudu nesouhlas s postoupením věci a v souladu s § 7 odst. 5 s. ř. s. podal návrh, aby Nejvyšší správní soud rozhodl, že v předkládané věci je k řízení o žalobě místně příslušný Krajský soud v Ostravě. Městský soud v Praze vysvětlil, že speciální úprava místní příslušnosti k projednání žaloby proti rozhodnutí ve věcech přechodného pobytu podle § 172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), má podle § 7 odst. 2 s. ř. s. přednost před obecnými pravidly pro určení místní příslušnosti.

Podle § 7 odst. 2 s. ř. s. „[n]estanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.“

Podle § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců „[k] řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je cizinec v den podání žaloby hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt, krajský soud, v jehož obvodu se převážně zdržuje, a v ostatních případech krajský soud, v jehož obvodu byl zjištěn pobyt cizince na území. Pobývá-li cizinec v zahraničí, je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu by měl cizinec po vstupu na území splnit ohlašovací povinnost. To neplatí, jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se správním vyhoštěním, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, rozhodnutí o umístění cizince do části s přísným režimem zajištění a rozhodnutí o správním deliktu.“

Nejvyšší správní soud konstatuje, že § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců obsahuje speciální právní úpravu místní příslušnosti, která má na základě právního pravidla „lex specialis derogat legi generali“ (zvláštní zákon má přednost před obecným zákonem) přednost před obecnou právní úpravou podle soudního řádu správního, což ostatně předvídá rovněž § 7 odst. 2 s. ř. s. V nyní posuzované věci je zcela bezpředmětné, že se v obvodu Městského soudu v Praze nachází sídlo Ministerstva vnitra, které ve smyslu § 7 odst. 2 s. ř. s. ve věci vydalo rozhodnutí v prvním stupni. Pro posouzení místní příslušnosti soudu je ve smyslu § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců podstatné, že žalobkyně je hlášena k pobytu na adrese T. 2662/34, P., tedy v obvodu Krajského soudu v Ostravě podle přílohy č. 2 a 3 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě všech uvedených skutečností a v souladu s § 7 odst. 5 s. ř. s. Nejvyšší správní soud rozhodl, že k projednání věci vedené pod sp. zn. 65 A 21/2014 je místně příslušný Krajský soud v Ostravě.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. září 2014

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru