Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 31/2011 - 21Usnesení NSS ze dne 15.12.2011

Způsob rozhodnutípříslušný soud
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

Nad 31/2011 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Mgr. M. Š., zastoupený Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem Karolíny Světlé 14, Praha 1, proti žalovaným: 1) Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 6/2, Praha 2, 2) Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 424/16, Praha 2, v řízení přikázání věci jinému soudu

takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 A 274/2011 se přikazuje Krajskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u věcně a místně příslušného Městského soudu v Praze se žalobce domáhal, aby bylo Ministerstvu spravedlnosti uloženo rozhodnout o jeho stížnosti ze dne 16. 12. 2010 na postup Městského soudu v Praze při vyřizování jeho žádosti o poskytnutí informace ze dne 25. 11. 2010 a současně aby bylo Městskému soudu v Praze uloženo rozhodnout o výše uvedené žádosti, která byla vedena pod sp. zn. Spr 4231/2010. V žalobě žalobce uváděl, že mu nebyly poskytnuty informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a poté nebylo Ministerstvem spravedlnosti vydáno rozhodnutí o jeho stížnosti, kterou podal podle ust. § 16a odst. 1 písm. b) citovaného zákona.

Podáním ze dne 27. 9. 2011 sdělil žalobce Městskému soudu v Praze, že žaloba v uvedené věci směřuje též proti nečinnosti uvedeného soudu jako správního orgánu prvního stupně, jehož jménem jedná jeho předseda, a tato skutečnost je důvodem pro přikázání věci jinému soudu. V této souvislosti poukázal na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 2. 2008, č. j. Nad 4/2008 - 47, ze dne 7. 4. 2008, č. j. Nad 11/2008 - 29, ze dne 14. 5. 2008, č. j. Nad 8/2008 - 51, ze dne 27. 6. 2008, č. j. Nad 20/2008 - 28, a ze dne 25. 11. 2008, č. j. Nad 30/2008 - 40, jimiž byly obdobné věci přikázány Krajskému soudu v Praze.

Předseda senátu Městského soudu v Praze, kterému podle rozvrhu práce přísluší věc projednat, poté předložil podle ust. § 9 odst. 1 s. ř. s. Nejvyššímu správnímu soudu návrh na přikázání věci jinému než místně příslušnému krajskému soudu.

Ust. § 9 odst. 1 s. ř. s. upravuje možnost Nejvyššího správního soudu přikázat věc jinému než místně příslušnému krajskému soudu, jestliže pro vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu nelze sestavit senát. Jedná se o případ tzv. delegace nutné, která je podmíněna vyloučením všech soudců specializovaných senátů soudu, který má věc jako soud věcně a místně příslušný projednat a rozhodnout.

č. j. Nad 31/2011 - 22

Protože se žalobce podanou žalobou na ochranu proti nečinnosti domáhá mimo jiné, aby bylo Městskému soudu v Praze uloženo rozhodnout o jeho žádosti, lze mít v takovém případě důvodné pochybnosti o nepodjatosti soudců. Městský soud v Praze by tedy jednak rozhodoval jako správní orgán I. stupně a jednak jako správní soud. Všichni soudci specializovaných senátů tohoto soudu jsou proto vyloučeni pro možnou podjatost. K obdobné otázce objektivní pochybnosti o nepodjatosti soudců v situaci, kdy by měli rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí soudu, u něhož sami působí, lze odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2005, č. j. 4 As 14/2004 – 70. Tyto závěry lze vztáhnout i na situaci při rozhodování soudu o případné povinnosti správního orgánu II. stupně vydat rozhodnutí o stížnosti na postup téhož soudu. V tomto ohledu lze poukázat i na zásadu nemo iudex in causa sua, podle níž nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci a ve sporu mezi dvěma subjekty musí vždy rozhodovat nezávislý třetí subjekt.

Protože nelze pro vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného Městského soudu v Praze sestavit senát, jsou splněny podmínky pro přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud přikázal věc vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 A 274/2011 k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze, který je soudem svým sídlem nejbližším soudu původně místně příslušnému i účastníkům řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru