Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 26/2013 - 91Usnesení NSS ze dne 12.06.2013

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníMěstský soud v Praze
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění

přidejte vlastní popisek

Nad 26/2013 - 91

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: Z. H., proti žalované: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí rozhodčího orgánu žalované ze dne 20. 6. 2012, č. j. 3168, 3169/12/Mi, o nesouhlasu Městského soudu v Praze s postoupením věci Krajským soudem v Brně,

takto:

K řízení o žalobě proti rozhodnutí rozhodčího orgánu žalované ze dne 20. 6. 2012, č. j. 3168, 3169/12/Mi, je místně příslušný Krajský soud v Brně.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 25. 9. 2012, podanou u Krajského soudu v Brně dne 1. 10. 2012, se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí rozhodčího orgánu žalované ze dne 20. 6. 2012, č. j. 3168, 3169/12/Mi. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeny platební výměry vydané Krajskou pobočkou žalované pro Jihomoravský kraj, Územním pracovištěm Brno-město dne 10. 5. 2012, č. 4241200559 a č. 2141200665, jimiž byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit dlužné pojistné na všeobecné zdravotní pojištění ve výši 71.262 Kč a penále ve výši 68.332 Kč.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 26. 3. 2013, č. j. 36 Ad 13/2012 - 65, postoupil věc Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému. V odůvodnění usnesení Krajský soud v Brně uvedl, že v prvním stupni rozhodovala Krajská pobočka žalované pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno-město, jež není samostatnou právnickou osobou a nedisponuje samostatnou právní subjektivitou. Žalovaná je úřadem s celostátní působností se sídlem v Praze. Správní orgán prvního stupně má tedy sídlo v obvodu Městského soudu v Praze.

Přípisem ze dne 13. 5. 2013 vyslovil Městský soud v Praze svůj nesouhlas s postoupením věci ze strany Krajského soudu v Praze. Poukázal na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 7. 2006, č. j. Nad 22/2006 - 37, podle kterého územní pracoviště žalované mají postavení orgánu, jenž splňuje požadavky kladené na žalovaný správní orgán ve správním soudnictví, a jejich sídlo je tak určující pro stanovení místní příslušnosti soudu.

Podle § 7 odst. 2 věta první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Pojem správní orgán je pro účely soudního řádu správního definován v § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. tak, že se jedná o orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiný orgán, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.

Žalovaná Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je nadána působností k rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb. organizační strukturu Pojišťovny tvoří Ústředí, regionální pobočky (zpravidla jedna regionální pobočka pro vyšší územní samosprávný celek) a další klientská pracoviště. Regionální pobočky a klientská pracoviště jsou organizačními složkami Pojišťovny, které jednají a vykonávají činnost jménem Pojišťovny.

Z citovaného ustanovení Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 3. 6. 2006, č. j. Nad 22/2006 - 35, dovodil, že v rámci vymezené územní působnosti vykonávají svěřenou činnost územní pracoviště žalované, která jsou právní úpravou konstituována tak, že „… představují v organizačně právním slova smyslu - pro případy rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy - územně specializované dekoncentrované orgány. Ze zákona č. 551/1991 Sb. vyplývá, že jsou vybaveny rozhodovací pravomocí v rámci příslušně vymezené věcné a místní (resp. územní) působnosti. Územní pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny tak mají postavení ‚orgánu‘, který splňuje požadavky kladené na žalovaný správní orgán ve správním soudnictví, a jejich sídlo je potom ve smyslu § 7 odst. 2 s. ř. s. určující pro stanovení místní příslušnosti soudu pro v úvahu přicházející řízení.“

Jakkoliv byl výše popsaný závěr vysloven v řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu, kde bylo příslušné územní pracoviště přímo žalovaným správním orgánem, Nejvyšší správní soud shledal, že uvedená argumentace je plně aplikovatelná rovněž v projednávané věci. Splňuje-li příslušné územní pracoviště předpoklady pro to, aby mohlo být označeno za správní orgán v řízení o žalobě proti nečinnosti, musí být současně považováno také za správní orgán prvního stupně, pokud v projednávané věci vydalo platební výměry, jež v odvolacím řízení přezkoumával rozhodčí orgán žalované.

Nejvyšší správní soud uzavírá, že správním orgánem prvního stupně byla v projednávané věci Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno-město. Správní orgán prvního stupně tudíž měl sídlo v obvodu Krajského soudu v Brně, který je podle § 7 odst. 2 s. ř. s. místně příslušným k projednání žaloby v dané věci. Nesouhlas Městského soudu v Praze s postoupením věci Krajským soudem v Brně proto Nejvyšší správní soud shledal důvodným a podle § 7 odst. 5 věty druhé s. ř. s. rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Podle věty třetí téhož ustanovení jsou krajské soudy vázány tímto rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o otázce místní příslušnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. června 2013

JUDr. Jiří Palla

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru