Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 239/2016 - 51Usnesení NSS ze dne 05.01.2017

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

Nad 239/2016 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: JUDr. Jiří Švihla, se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 32, insolvenční správce dlužníka Tabák Plus, spol. s r. o., se sídlem Brno, Nové sady 606/40, zastoupen společností Rödl & Partner, k. s., se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/2, proti žalovanému: Specializovaný finanční úřad, se sídlem Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 19. 11. 2015, č. j. 246699/15/4230-22792-704691, č. j. 246792/15/4230-22792-704691, č. j. 246797/15/4230-22792-704691,
č. j. 246819/15/4230-22792-704691, č. j. 246852/15/4230-22792-704691,
č. j. 246861/15/4230-22792-704691 a č. j. 246864/15/4230-22792-704691, o nesouhlasu Krajského soudu v Brně s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 8. 2016, č. j. 50 Af 14/2016-42, kterým mu byla věc postoupena,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 6 Af 102/2016 je místně příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Žalobou adresovanou Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhá přezkoumání v záhlaví uvedených dodatečných platebních výměrů vydaných žalovaným, kterými byla dlužníkovi doměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období duben 2011, květen 2011, červen 2011, červenec 2011, srpen 2011, září 2011 a říjen 2011 v celkové výši 90.960.217 Kč a současně mu byla uložena povinnost uhradit penále v celkové výši 18.192.040 Kč.

Usnesením ze dne 31. 8. 2016, č. j. 50 Af 14/2016-42, postoupil Krajský soud v Českých Budějovicích tuto věc Krajskému soudu v Brně, neboť dospěl k závěru, že místní příslušnost soudu je nutno určit podle sídla dlužníka. Na jeho hmotněprávním postavení se totiž prohlášením konkurzu nic nemění potud, že i nadále zůstává daňovým dlužníkem a správce daně vyměřuje daň jemu, nikoliv konkurznímu správci.

S těmito závěry vyjádřil Krajský soud v Brně nesouhlas a předložil věc podle § 7 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), k rozhodnutí o místní příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Uvedl, že žalobcem v projednávané věci je insolvenční správce nikoliv dlužník samotný, proto je nutno místní příslušnost soudu určit podle jeho sídla či bydliště.

Podle § 12a zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, „[v] oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.“

V projednávané věci má procesní postavení žalobce (navrhovatele) insolvenční správce, který také podal žalobu vlastním jménem a není zde proto podstatné, komu byla napadeným rozhodnutím uložena hmotněprávní povinnost. Vzhledem k tomu, že žalobce má sídlo v Českých Budějovicích, je soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci Krajský soud v Českých Budějovicích. Obdobně ostatně rozhodl Nejvyšší správní soud již v minulosti, např. usnesením ze dne 5. 5. 2016, č. j. Nad 83/2016 - 47; v řízeních týkajících téhož žalobce jako v projednávané věci pak uneseními ze dne 5. 10. 2016, č. j. Nad 217/2016 - 42 a č. j. Nad 218/2016 - 82.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší správní soud rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 6 Af 102/2016 je místně příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o otázce místní příslušnosti jsou soudy vázány (§ 7 odst. 5 věta třetí s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 5. ledna 2017

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru