Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 218/2016 - 82Usnesení NSS ze dne 05.10.2016

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

Nad 218/2016 - 82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: JUDr. Jiří Švihla, se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 32, insolvenční správce dlužníka Tabák Plus, spol. s. r. o., se sídlem Brno, Nové sady 606/40, zastoupen společností Rödl @ Partner, k. s., se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/2, proti žalovanému: Specializovaný finanční úřad, se sídlem Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 30. 5. 2016, č. j. 144740/16/4230-22792-703291, č. j. 144841/16/4230-22792-703291, č. j. 144858/16/4230-22792-703291, č. j. 144873/16/4230-22792-703291, č. j. 144895/16/4230/22792-703291, č. j. 144910/16/4230-22792-703291, č. j. 144945/16/4230-22792-703291, č. j. 144962/16/4230-22792-703291, č. j. 144971/16/4230-22792-703291, č. j. 144986/16/4230-22792-703291, č. j. 145002/16/4230-22792-703291, č. j. 145008/16/4230-22792-703291, č. j. 145020/16/4230-22792-703291, č. j. 145026/16/4230-22792-703291, č. j. 145043/16/4230-22792-703291, č. j. 145060/16/4230-22792-703291, č. j. 145163/16/4230-22792-703291, č. j. 145207/16/4230-22792-703291, č. j. 145236/16/4230-22792-703291, č. j. 145293/16/4230-22792-703291, č. j. 145304/16/4230-22792-703291 a č. j. 145309/16/4230-22792-703291,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci je místně příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Žalobou adresovanou Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhá přezkoumání v záhlaví uvedených dodatečných platebních výměrů vydaných žalovaným, kterými byla dlužníkovi doměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období srpen 2012, září 2012, říjen 2012, listopad 2012, prosinec 2012, leden 2013, únor 2013, březen 2013, duben 2013, květen 2013, červen 2013, červenec 2013, srpen 2013, září 2013, říjen 2013, listopad 2013, prosinec 2013, leden 2014, březen 2014, duben 2014, květen 2014 a červen 2014 ve výši 152.823.267,00 Kč celkem a současně mu byla uložena povinnost uhradit penále v celkové výši 30.564.646,00 Kč.

Usnesením ze dne 22. 8. 2016, č. j. 50 Af 15/2016 – 72, postoupil tento soud věc Krajskému soudu v Brně, neboť dospěl k závěru, že místní příslušnost soudu je nutno určit podle sídla dlužníka. Na jeho hmotně-právním postavení se totiž prohlášením konkurzu nic nemění potud, že i nadále zůstává daňovým dlužníkem a správce daně vyměřuje daň jemu, nikoliv konkurznímu správci.

S těmito závěry vyjádřil Krajský soud v Brně nesouhlas a předložil věc podle § 7 odst. 5 soudního řádu správního (dále „s. ř. s.“) k rozhodnutí o místní příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. K tomu uvedl, že žalobcem v uvedené věci je insolvenční správce, nikoliv dlužník samotný, proto je nutno místní příslušnost soudu určit podle jeho sídla či bydliště.

Podle § 12a zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu I. stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje.

V projednávané věci má procesní postavení žalobce (navrhovatele) insolvenční správce, který také podal žalobu vlastním jménem a není zde proto podstatné, komu byla napadeným rozhodnutím uložena hmotně-právní povinnost. Vzhledem k tomu, že žalobce má sídlo v Českých Budějovicích, je soudem místně příslušným k vyřízení věci Krajský soud v Českých Budějovicích. Obdobně ostatně rozhodl Nejvyšší správní soud již v minulosti, např. usnesením ze dne 5. 5. 2016, č. j. Nad 83/2016 – 47.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 5. října 2016

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru