Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 122/2014 - 21Usnesení NSS ze dne 14.05.2014

Způsob rozhodnutípříslušný soud
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Nad 122/2014 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 2, Praha, na ochranu proti postupu předsedy Městského soudu v Praze, o přikázání věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3 A 35/2014 jinému soudu,

takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3 A 35/2014 se přikazuje Krajskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se žalobou ze dne 14. 1. 2014 domáhá ochrany proti postupu předsedy Městského soudu v Praze; navrhuje vydání rozsudku, kterým „se zakazuje předsedovi Městského soudu v Praze pokračovat v porušování žalobcova práva na doručení věcného vyrozumění o stížnosti, a přikazuje se mu, aby obnovil stav před zásahem, kdy stížnost na nečinnost soudu zmařil nesmyslným sdělením (Spr 1714/13)“.

[2] Městský soud v Praze předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o přikázání věci jinému krajskému soudu dle § 9 odst. 1 zákona č. 150/200 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), s tím, že žalovaným je v dané věci Městský soud v Praze a může tak vyvstat objektivní pochybnost o nepodjatosti všech soudců specializovaných senátů správního soudnictví Městského soudu v Praze.

[3] Podle § 9 odst. 1 s. ř. s. Nejvyšší správní soud přikáže věc jinému, než místně příslušnému krajskému soudu, jestliže po vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu nelze sestavit senát.

[4] V dané věci je dána místní příslušnost Městského soudu v Praze. Žaloba však směřuje vůči postupu předsedy Městského soudu v Praze, takže bylo nutno posoudit nestrannost soudců u tohoto soudu působících.

[5] Již v rozsudku ze dne 30. 9. 2005, č. j. 4 As 14/2004 -70 (dostupný na www.nssoud.cz), uvedl Nejvyšší správní soud s poukazem na judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva mimo jiné, že „[i]ntegrální součástí práva na spravedlivý (fair) proces tak, jak je vymezeno v čl. 36 odst. 1 Listiny a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy je garance toho, aby ve věci rozhodoval nezávislý a nestranný soudce. Nestrannost a nezaujatost soudce je jedním z hlavních předpokladů spravedlivého rozhodování a jednou z hlavních premis důvěry občanů a jiných subjektů práva v právo a právní stát (čl. 1 odst. 1 Ústavy).“ Nestrannost soudce je třeba posuzovat v rovině subjektivní a objektivní. „Subjektivní hledisko účastníků řízení o podjatosti může být podnětem k jejímu zkoumání, rozhodování o této otázce se však musí dít výlučně na základě hlediska objektivního…Vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci má být založeno nikoliv pouze na skutečně prokázané podjatosti, ale je dáno již tehdy, jestliže lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

[6] Předseda městského soudu je podle § 121 odst. 1 (ve spojení s § 9 odst. 1) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), orgánem státní správy soudu. Podle § 30 odst. 2 (ve spojení s § 9 odst. 1) zákona o soudech a soudcích předseda městského soudu vykonává kromě rozhodovací činnosti také státní správu městského soudu a státní správu obvodních soudů, které patří do jeho obvodu, v rozsahu stanoveném zákonem o soudech a soudcích.

[7] Postavení soudců ve vztahu k předsedovi soudu, u něhož sami působí, by mohlo zavdat objektivní pochybnost o nepodjatosti těchto soudců, a to tím spíše, že vyloučení soudce z projednávání a rozhodování ve věci má být založeno nikoliv jen na skutečně prokázané podjatosti, ale je dáno již tehdy, lze-li mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

[8] V dané věci lze mít pochybnosti o nepodjatosti soudců specializovaných senátů Městského soudu v Praze. Proto je dle Nejvyššího správního soudu nutno postupovat dle § 9 odst. 1 s. ř. s. a přikázat výše označenou věc k projednání a rozhodnutí jinému soudu. S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení rozhodl Nejvyšší správní soud o přikázání věci Krajskému soudu v Praze.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2014

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru