Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Nad 10/2014 - 25Usnesení NSS ze dne 13.02.2014

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

Nad 10/2014 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Hynka Baňoucha a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 7. 2013, č. j. 17340/13/5000-14504-711335, v řízení o nesouhlasu Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci s postoupením věci Krajským soudem v Brně,

takto:

K projednání a rozhodnutí této věci j e příslušný Krajský soud v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Rozhodnutí ze dne 11. 7. 2013, č. j. 17340/13/5000-14504-711335 (dále jen „napadené rozhodnutí“), žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Finančního úřadu v Jilemnici ze dne 26. 11. 2012, č. j. 66930/12/259960603261, jímž bylo zastaveno řízení o odvolání podle § 112 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, protože žalobce neodstranil vady svého odvolání ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě.

Proti napadenému rozhodnutí žalovaného podal žalobce u Krajského soudu v Brně žalobu. Uvedený soud ji však usnesením ze dne 31. 10. 2013, č. j. 30 Af 93/2013 – 14, postoupil Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu místně příslušnému. Poukázal na to, že místní příslušnost soudu se odvíjí od sídla správního orgánu, který vydal rozhodnutí v prvním stupni, jímž byl v dané věci Finanční úřad v Jilemnici, který má sídlo tamtéž. S účinností od 1. 1. 2013 došlo zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ke změně organizační struktury správních orgánů pro výkon správy daní. Příslušným správcem daně žalobce je tak Finanční úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, který je příslušným správním orgánem. Území města Liberce patří do obvodu Okresního soudu v Liberci, tudíž místně příslušným k projednání věci je ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), Krajský soud v Ústí nad Labem.

S postoupením věci Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci nesouhlasil a podáním ze dne 7. 1. 2014 podle § 7 odst. 5 věta druhá s. ř. s. předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti. V něm poukázal na to, že rozhodnutí v prvním stupni vydal Finanční úřad v Jilemnici, který spadá do obvodu Okresního soudu v Semilech, a ten náleží do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové, který je tak místně příslušným k projednání věci. Na posouzení místní příslušnosti s ohledem na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2012, č. j. Nad 5/2012 – 34, nemá vliv ani přechod pravomoci na Finanční úřad pro Liberecký kraj, neboť důležité je sídlo orgánu, který rozhodnutí vydal. Krajský soud nad rámec výše uvedeného konstatoval, že v minulosti řadu obdobných případů postoupil Krajskému soudu v Hradci Králové, přičemž mu není známo, že by se tento soud s takovým postupem neztotožnil.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nesouhlas Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci s postoupením věci je důvodný.

Podle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), „nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.“

Z ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s. vyplývá, že „není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.“

K výkladu ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s. se vyjádřil Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 16. 5. 2012, č. j. Nad 5/2012 – 34, v němž dospěl k závěru, že „rozhodující pro místní příslušnost soudů je tedy sídlo prvostupňového orgánu, který předmětné rozhodnutí vydal, bez ohledu na to, zda mu pravomoc rozhodovat náleží i v době podání žaloby ve správním soudnictví. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s názorem Krajského soudu v Ústí nad Labem, že v příslušné věci vydal dne 6. 9. 2011 prvostupňové rozhodnutí Úřad práce, správní úřad s celostátní působností, který rozhoduje jako celek a jeho vnitřní organizační jednotky nejsou v tomto ohledu samostatné. Jeho sídlo, Praha, pak určuje místní příslušnost Městského soudu v Praze na základě výše citovaných kritérií podle soudního řádu správního. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že od 1. 1. 2012 přešla působnost Úřadu práce na oblastní inspektoráty práce, tato změna má totiž v souladu s § 7 odst. 2 s. ř. s. vliv pouze na rozhodnutí vydaná po 1. 1. 2012.

V posuzované věci je přitom zjevné, že prvostupňové rozhodnutí vydal Finanční úřad v Jilemnici, který má sídlo v Jilemnici, přičemž území Jilemnice spadá podle bodu 58 přílohy č. 3 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), do obvodu Okresního soudu v Semilech. Okresní soud v Semilech přitom spadá podle bodu 6 přílohy č. 2 zákona o soudech a soudcích do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové. Místně příslušným k projednání věci proto je Krajský soud v Hradci Králové. Změna v organizaci územních orgánů finanční správy provedená zákonem č. 456/2011 Sb., s účinností až od 1. 1. 2013, je v souladu s výše uvedeným právním názorem Nejvyššího správního soudu pro posouzení řešené otázky nerozhodná, neboť má vliv pouze na rozhodnutí vydaná po 1. 1. 2013.

Nejvyšší správní soud proto rozhodl, že v dané věci je k řízení příslušný Krajský soud v Hradci Králové, neboť v jeho obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. února 2014

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru