Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 98/2020 - 12Usnesení NSS ze dne 30.07.2020

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníKrajský úřad Karlovarského kraje
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 98/2020 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobce: P. S., proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 4. 2020, č. j. KK/3118/DS/19-3,

takto:

Věc se postupuje věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Plzni.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 7. 7. 2020 doručeno podání žalobce označené jako „Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovy Vary Č.J. KK/3118/DS/19 Z 23.4.2020“.

[2] Nejvyšší správní soud zjistil, že doručené podání brojí proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Cheb ze dne 16. 10. 2019, č. j. MUCH 93674/2019, ve věci přestupku dle 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v relevantním znění. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že není k řízení o této žalobě věcně příslušný. Dle § 7 odst. 1 s. ř. s. jsou totiž k řízení mj. o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. věcně příslušné krajské soudy.

[3] Místní příslušnost je stanovena v § 7 odst. 2 s. ř. s., v relevantním znění, podle něhož [n]estanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti“.

[4] K projednání předmětné žaloby je tedy místně příslušný krajský soud, do jehož obvodu spadá sídlo Městského úřadu Cheb, který v tomto případě rozhodoval v prvním stupni řízení. Tímto soudem je tudíž Krajský soud v Plzni.

[5] Podle § 7 odst. 5 s. ř. s., byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Nejvyšší správní soud proto v souladu s uvedeným ustanovením postoupil věc Krajskému soudu v Plzni jakožto soudu věcně a místně příslušnému. Bude na krajském soudu, aby v předmětné věci nejprve posoudil splnění podmínek řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 30. července 2020

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru