Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 96/2011 - 6Usnesení NSS ze dne 04.05.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Na 96/2011 - 6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci navrhovatelky: L. P., ., ve věci podání ze dne 4. 4. 2011,

takto:

I. Podání navrhovatelky ze dne 4. 4. 2011 se odmítá .

II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se na Nejvyšší správní soud obrátila podáním ze dne 4. 4. 2011, v němž především požaduje vydání písemností týkajících se blíže nespecifikovaných nemovitostí od advokáta JUDr. Drahomíra Krátkého a opravu sousedy poškozených dveří a okenních parapetů. Dále si obecně si stěžuje na jednání advokátů, na svůj špatný životní osud a poukazuje na drahé léky, které od roku 1967 nepotřebuje, a proto je odmítá.

Podle ust. § 2 s. ř. s. ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

Podle ust. § 4 odst. 1 s. ř. s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán"), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.

Podle ust. § 7 odst. 1 o. s. ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Z toho, co uvedla navrhovatelka ve svém podání, vyplývá, že se domáhá náhrady škody způsobené na jejích nemovitostech. Jedná se tedy o nárok svou povahou občanskoprávní, k jehož projednání a k rozhodnutí o něm mají pravomoc soudy v občanském soudním řízení, zatímco soudy ve správním soudnictví takovou pravomoc nemají. Dále navrhovatelka požaduje vrácení písemností od JUDr. Drahomíra Krátkého. I tato navrhovatelkou uváděná skutečnost nemůže být předmětem řízení ve správním soudnictví. Jedná o nárok, který by mohl být předmětem žaloby na vydání věci podle občanského soudního řádu.

č. j. Na 96/2011 - 7

Podle ust. § 46 odst. 2 s. ř. s. soud návrh odmítne tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. V usnesení o odmítnutí návrhu musí být navrhovatel poučen o tom, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu a ke kterému věcně příslušnému soudu.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka se domáhá rozhodnutí v právní věci, o které má jednat soud v občanském soudním řízení, přičemž k projednání věci jsou podle toho, co navrhovatelka uvedla, věcně příslušné okresní soudy, Nejvyšší správní soud její podání podle ust. § 46 odst. 2 věty první s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 věta první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Navrhovatelka může do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat žalobu k okresnímu soudu.

Odmítl-li návrh na zahájení řízení Nejvyšší správní soud, protože šlo o věc, kterou soudy projednávají a rozhodují v občanském soudním řízení, a došla-li soudu příslušnému k občanskému soudnímu řízení do jednoho měsíce od právní moci usnesení žaloba (návrh na zahájení řízení) v této věci, platí, že řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy soudu došla odmítnutá žaloba (návrh na zahájení řízení).

V Brně dne 4. května 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru