Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 94/2005Usnesení NSS ze dne 24.03.2005

Způsob rozhodnutípříslušný soud
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 94/2005 – 8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce J. Č., zast. JUDr. Bořivojem Kalinou, advokátem, Nová ul. 133, 900 31 Stupava, adresa pro doručování Hlávkova 33, 334 01 Přeštice, proti žalovanému Ministerstvu zemědělství – ústřednímu pozemkovému úřadu, Těšnov 17, Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2005, č. j. 1806/05-17170/Tro,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

Žalobce podáním ze dne 2. 3. 2005, označeným jako „kasační stížnost“, napadá shora označené rozhodnutí žalovaného, ve spojení s provostupňovým rozhodnutím Pozemkového úřadu Plzeň - jih, ze dne 14. 12. 2004, č. j. 2740/2004/Pú-pú/7/2004.

Nejvyšší správní soud shledal, že podání žalobce je svým obsahem žalobou proti rozhodnutí správního orgánu, který rozhodoval v posledním stupni v řízení o nepovolení obnovy řízení ve vztahu k rozhodnutí, jímž byl schválen návrh komplexní pozemkové úpravy.

Nejvyšší správní soud je podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), příslušný k vyřizování kasačních stížností proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaných ve správním soudnictví, jakož i k rozhodování v dalších případech stanovených s. ř. s. nebo zvláštním zákonem. O takovou věc se v daném případě nejedná, a není tedy v pravomoci tohoto soudu se jí zabývat.

K rozhodování o správních žalobách jsou zásadně věcně příslušné krajské soudy (§ 7 odst. 1 s. ř. s.), přičemž jejich místní příslušnost se řídí sídlem správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni, nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany, pokud tentýž zákon nestanoví jinak. Z uvedeného vyplývá, že v dané věci není k jejímu projednání dána příslušnost Nejvyššího správního soudu, nýbrž ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 s. ř. s. je dána příslušnost krajského soudu.

Tímto soudem je Městský soud v Praze (který je podle zákona postaven na roveň krajským soudům), neboť v obvodu tohoto soudu je sídlo správního orgánu (žalovaného), který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni.

Proto byla také předmětná věc ve smyslu § 7 odst. 5 s. ř. s. postoupena k vyřízení tomuto soudu. Jen tento soud, jako soud věcně a místně příslušný, je oprávněn posoudit splnění dalších podmínek řízení, a posoudit, zda jde o žalobu, kterou je možné za dané situace projednat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. března 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru