Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 82/2012 - 17Usnesení NSS ze dne 19.04.2012

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo dopravy
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

Na 82/2012 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: P. Š., zastoupený JUDr. Peterem Andrisem, advokátem se sídlem Strojnická 11, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel, se sídlem nábřeží Ludvíka svobody 1222/12, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce v podání ze dne 16. 3. 2012 označeném jako „Žaloba proti rozhodnutí MHMP 336827/2011/čar v kontextu s rozhodnutím Ministerstva dopravy – odbor provozu silničních vozidel č. j. 218/2012-160-SPR/3“ namítá, že se cítí dotčen rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 21. 4. 2011 a rozhodnutím Ministerstva dopravy ze dne 29. 2. 2012. Prvním z těchto rozhodnutí byl žalobce shledán vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 22 odst. 1 písm. d, 1) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, druhým rozhodnutím pak bylo zamítnuto jeho odvolání proti prvnímu rozhodnutí.

Protože podání žalobce je žalobou směřující proti rozhodnutí správního orgánu ve věci veřejného subjektivního práva (odpovědnosti za přestupek), Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, který soud je věcně a místně příslušný k rozhodnutí o této žalobě. Podle ust. 3 odst. 1 s. ř. s. ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. Věcná příslušnost soudu je upravena v ust. § 7 odst. 1 s. ř. s., podle něhož nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud. Věcná příslušnost Nejvyššího správního soudu by byla dána jen tehdy, pokud by tak výslovně stanovil soudní řád správní nebo zvláštní zákon. V projednávané věci tomu tak však není. Místně příslušným soudem k rozhodnutí o předmětné žalobě je Městský soud v Praze, neboť v jeho obvodu sídlí Magistrát hlavního města Prahy, který podle údajů patrných ze žaloby rozhodoval v řízení o přestupku jako správní orgán I. stupně (§ 7 odst. 2 věta první s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 7 odst. 4 věty první s. ř. s. postupuje věc Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

č. j. Na 82/2012 - 18

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru