Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 61/2021 - 18Usnesení NSS ze dne 16.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 61/2021 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Sylvy Šiškeové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, Praha 4, proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, II) R. H., ve věci žádosti o ustanovení zástupce a návrhu na obnovu řízení skončeného rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2018, čj. 5 As 38/2017-195, podanými osobou zúčastněnou na řízení II) a dále P. H. a nezl. A., J. a A. M. H.,

takto:

I. Žádost o ustanovení zástupce pro řízení o návrhu na obnovu řízení se zamítá.

II. Návrh na obnovu řízení se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] NSS obdržel podání obsahující návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Tímto podáním se osoba zúčastněná na řízení II) spolu s P. H. a jejich nezletilými dětmi (dále jen „navrhovatelé“) podle obsahu podání domáhají mj. obnovy řízení ve věci vedené u NSS pod sp. zn. 5 As 38/2017. V označeném řízení NSS rozsudkem ze dne 29. 3. 2018, čj. 5 As 38/2017-195, mj. zamítl kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení II) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 1. 2017, čj. 15 A 86/2014-73. Navrhovatelé vymezili kromě účastníků původního řízení o kasační stížnosti jako účastníky řízení také NSS, Krajský soud v Ústí nad Labem a další orgány veřejné moci.

[2] NSS k danému podání navrhovatelů předně zdůrazňuje, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Soudní řád správní jako zákon upravující procesní postup soudů ve správním soudnictví připouští obnovu řízení jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a v řízení ve věcech politických stran a politických hnutí [§ 114 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.]. Podle § 114 odst. 2 s. ř. s. platí, že obnova řízení není přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti. Účastníkem řízení o návrhu na obnovu řízení je podle § 112 s. ř. s. ten, kdo podal návrh na obnovu řízení, a dále ti, kdo byli účastníky řízení před soudem, proti jehož rozhodnutí návrh na obnovu řízení směřuje.

[3] NSS rozsudkem čj. 5 As 38/2017-195 pravomocně rozhodl o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení II). Proti tomuto rozsudku tedy není obnova řízení přípustná. Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. Vzhledem k tomu, že návrh na obnovu řízení v nyní projednávané věci směřuje proti pravomocnému rozhodnutí NSS o kasační stížnosti, soud jej v souladu s výše citovanými ustanoveními odmítl. Ve věci nepřipadalo v úvahu ani postoupení návrhu některému z krajských soudů nebo správnímu orgánu, protože zjevně ani ony nemají pravomoc se jím zabývat.

[4] Součástí podání byla také žádost o ustanovení zástupce navrhovatelům – nezletilým dětem. S ohledem na nepřípustnost návrhu na obnovu řízení se NSS nezabýval jejich osobními, majetkovými a výdělkovými poměry a žádost zamítl.

[5] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. dubna 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru