Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 579/2003 - 8Usnesení NSS ze dne 21.08.2003

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Na 579/2003-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci podatele O. S.,

takto:

I. Podání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 27. 4. 2003, došlým Nejvyššímu správnímu soudu, se navrhovatel na Nejvyšší správní soud obrátil s žádostí o „nové prošetření případu podle pravdy a potrestání M. R., J. V., J. J. a M. L.“.

Podání nemělo všechny zákonné náležitosti potřebné k tomu, aby bylo způsobilé u soudu zahájit řízení; zejména se neuvádí, proti komu vlastně podání směřuje a čeho (jakého výroku soudního rozhodnutí) se na soudě domáhá. Podatel byl proto dne 3. 6. 2003 vyzván, aby nedostatky podání ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení odstranil; byl poučen o tom, že nestane-li se tak a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání odmítne. Výzva s poučením mu byla doručena dne Podatel poté přípisem ze dne 20. 6. 2003 soudu sdělil, že žalobu vedle shora uvedených podává i na Dr. M. K., plk. F. Z., mjr. J. D. a státní zástupce M. Ch., J. H., A. Z., L. N. a J. M., a to pro porušení trestního zákona, neboť tito všichni spisy ve věci měli k dispozici, ale nesjednali nápravu. Podatel dále popsal okolnosti skutku, s jehož vyřízením orgány státní správy, samosprávy a orgány činnými v trestním řízení není spokojen.

Nejvyšší správní soud (jakož i ostatní soudy činné ve správním soudnictví) vedou řízení a rozhodují ve věcech, které jim zákon svěřuje (pravomoc soudů, § 4 soudního řádu správního). Do této pravomoci patří (mimo jiné) rozhodovat o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů tam, kde někdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím správního orgánu a domáhá se žalobou toho, aby takové rozhodnutí bylo zrušeno.

Ze soudního řádu správního ani z žádného jiného zákona nevyplývá, že by mu byla založena jakákoli kompetence rozhodovat ve věci samé v soudně trestních věcech nebo ve věcech přestupkových. Stejně tak ale není v pravomoci Nejvyššího správního soudu přezkoumávat postup orgánů činných v trestním řízení, ani prošetřovat a vyřizovat stížnosti na tvrzený nesprávný postup správního orgánu. Soud na sebe nemůže vztáhnout pravomoci kontrolní nebo dozorčí, protože mu je zákon nesvěřil. „Prošetření případu“ a zjednání nápravy jinou formou, než kterou by připouštěl zákon, tedy správnímu soudu nepřísluší.

Vzhledem k tomu, že z podání, a to ani po jeho doplnění není patrno, proti kterému rozhodnutí správního orgánu by mělo směřovat, a jaký je návrh výroku rozsudku, nelze za této situace v řízení pokračovat. Soud proto návrh podatele odmítl (§ 37 odst. 5 s. ř .s.)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 21. srpna 2003

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru