Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 456/2014 - 5Usnesení NSS ze dne 03.02.2015

Způsob rozhodnutípříslušný soud
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

Na 456/2014 - 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobců: a) P. O., b) N. R., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, došlé Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 12. 2014,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byl dne 1. 12. 2014 doručen návrh na zahájení řízení označený jako „Podání žaloby na Ministerstvo vnitra ČR OAMP ve věci OAMP 9426/PP-2013.“ Žalobkyně podala dne 8. 8. 2013 žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu podle § 87b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále „zákon o pobytu cizinců“). Dle tvrzení žalobců však Ministerstvo vnitra o této žádosti dosud nerozhodlo.

[2] Žalobci si proto v uvedeném podání stěžují na dlouhodobou nečinnost ministerstva a požadují, aby Nejvyšší správní soud nařídil ministerstvu ve věci rozhodnout. Jejich podání splňuje některé obecné formální náležitosti žaloby, nesplňuje však náležitosti obsahové (§ 37 ve spojení s § 71 s. ř. s.).

[3] Nejvyšší správní soud není k projednání věci příslušný.

[4] Podle § 7 odst. 1 s. ř. s. je k řízení věcně příslušný krajský soud, nestanoví-li zákon jinak. Místní příslušnost se v tomto případě řídí § 7 odst. 2 s. ř. s., podle něhož je k řízení o výše zmíněné žalobě místně příslušný krajský soud, „v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.“ Podle § 7 odst. 4 postoupí soud, u něhož byl podán návrh ve věci správního soudnictví a který není věcně příslušný k jeho vyřízení, soudu věcně a místně příslušnému. Nejvyšší správní soud je příslušný k rozhodování o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví a k vedení některých dalších řízení (§ 12 odst. 1 s. ř. s.).

[5] Jak vyplývá z výše uvedeného, není Nejvyšší správní soud příslušný k projednání věci a rozhodnutí o správní žalobě, příslušný by byl až k projednání kasační stížnosti jako opravného prostředku proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví (§ 102 s. ř. s.). Z obsahu podání vyplývá, že žalovaným má být Ministerstvo vnitra, jež sídlí na adrese Nad Štolou 3, Praha 7. K projednání věci je proto podle § 7 s. ř. s. místně příslušným Městský soud v Praze.

[6] Nejvyšší správní soud rozhodl o postoupení věci tomuto soudu (§ 7 odst. 4 věta první s. ř. s.) tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 3. února 2015

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru