Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 41/2011 - 3Usnesení NSS ze dne 09.02.2011

Způsob rozhodnutípříslušný soud - správní soudnictví
VěcOstatní
Prejudikatura

Na 841/2003 - 1


přidejte vlastní popisek

Na 41/2011 - 3

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: Ing. M. M., proti žalovanému: Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny, se sídlem Orlická 4, Praha 3, v řízení o žalobě proti blíže neurčenému rozhodnutí žalovaného nebo o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 3. 2. 2011 doručeno podání žalobce datované dnem 1. 2. 2011, označené jako „Podání návrhu na zrušení platebních výměrů č. X a č. Y, vydaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, územním pracovištěm Brno - město, Benešova 10, a náhrada škody za dlouholeté úřední zneužívání pravomocí delegovaných VZP v můj neprospěch“. Žalobce v něm vyslovil nesouhlas s vydanými platebními výměry, k nimž podal v řádné lhůtě námitky. Z podání dále vyplývá, že žalobce navrhoval obnovu řízení a proti rozhodnutí o obnově řízení podal odvolání. Z podání nelze usoudit, zda žalobce brojí proti nečinnosti žalovaného nebo proti rozhodnutí žalovaného o odvolání ve věci obnovy řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení o správní žalobě věcně příslušný krajský soud. Podle § 7 odst. 5 s. ř. s., byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Z podání žalobce sice nelze učinit jednoznačný závěr o tom, zda žalobce brojí proti rozhodnutí žalovaného nebo proti jeho nečinnosti, ale z obsahu podání lze dovodit, že žalovaným má být Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny. Žalovaný, Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny, má sídlo v Praze a místně příslušným pro projednání žaloby je proto Městský soud v Praze (§ 7 odst. 2 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto věc postoupil tomuto soudu podle § 7 odst. 5 s. ř. s. Městský soud v Praze již samostatně posoudí, zda jde o žalobu, kterou je možné za dané situace projednat, případně učiní příslušné úkony k odstranění pochyb o obsahu žaloby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. února 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru