Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 335/2010 - 18Usnesení NSS ze dne 31.03.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Na 335/2010 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci navrhovatelky: L. P., ve věci podání ze dne 20. 12. 2010,

takto:

I. Podání navrhovatelky ze dne 20. 12. 2010 se odmítá .

II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se na Nejvyšší správní soud obrátila podáním ze dne 20. 12. 2010, v němž si především stěžovala na jednání JUDr. K. a JUDr. H. a uváděla, že jí náleží dlužné pachtovné ve výši 1 200 000 Kč. Z jejího podání však nebylo zřejmé, vzhledem k ne zcela uspořádanému vylíčení skutkových okolností, kdo a jakým způsobem se měl dopustit nezákonnosti, v čem měla spočívat a čeho se v této souvislosti navrhovatelka domáhá. Nebylo tak zřejmé, zda se jedná o žalobu podle s. ř. s. nebo návrh podle o. s. ř. či o jiné podání.

Podle ust. § 37 odst. 3 s. ř. s. musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. Ten, kdo činí podání (dále jen „podatel“) v podání uvede o své osobě osobní údaje jen v nezbytném rozsahu; vždy uvede jméno, příjmení a adresu, na kterou mu lze doručovat. Jiné osobní údaje uvede jen tehdy, je-li toho třeba s ohledem na povahu věci, která má být soudem projednána. Podléhá-li podání soudnímu poplatku, musí být opatřeno kolkovou známkou v odpovídající hodnotě a musí k němu být připojeny listiny, jichž se podatel dovolává. Podání, které je třeba doručit ostatním účastníkům a osobám na řízení zúčastněným, musí být předloženo v potřebném počtu stejnopisů.

Protože podání navrhovatelky nesplňovalo výše uvedené náležitosti, byla navrhovatelka v souladu s ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzvána usnesením ze dne 21. 1. 2010, č. j. Na 335/2010 – 6, aby své podání doplnila tak, aby bylo zřejmé, čeho se týká, proti komu konkrétně směřuje a čeho se jím domáhá, zda např. náhrady škody či zaplacení dlužné částky. Nejvyšší správní soud k tomu stanovil lhůtu 15 dnů. Současně byla navrhovatelka poučena o následcích neodstranění těchto vad.

Navrhovatelka na výzvu reagovala přípisem, v němž sdělila, že se domáhá vrácení dlužných částek, a to částky 200 000 Kč, kterou požaduje po Pozemkovém fondu, a částky 1 000 000 Kč, kterou požaduje od družstva Pustiměř. Dále požaduje vrácení písemností odzicených advokátem. Navrhovatelka tedy výzvě k doplnění podání vyhověla natolik, že je seznatelné, čeho a vůči komu se svým návrhem domáhá.

č. j. Na 335/2010 - 19

Z toho, co uvedla navrhovatelka v doplnění svého podání, je zřejmé, že požaduje zaplacení peněžité částky, a to od družstva Pustiměř a Pozemkového fondu České republiky. Uvedené nároky mají povahu nároků občanskoprávních. K jejich projednání a k rozhodnutí o nich mají pravomoc soudy v občanském soudním řízení, zatímco soudy ve správním soudnictví takovou pravomoc nemají. Dále navrhovatelka požaduje vrácení odcizených písemností od JUDr. D. K. I tato navrhovatelkou uváděná skutečnost nemůže být předmětem řízení ve správním soudnictví, jedná se nejspíše o nárok, který může být předmětem žaloby na vydání věci podle občanského soudního řádu.

Podle ust. § 46 odst. 2 s. ř. s. soud návrh odmítne tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. V usnesení o odmítnutí návrhu musí být navrhovatel poučen o tom, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu a ke kterému věcně příslušnému soudu.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka se domáhá rozhodnutí v právní věci, o které má jednat soud v občanském soudním řízení, přičemž k projednání věci jsou podle toho, co navrhovatelka uvedla, věcně příslušné okresní soudy, Nejvyšší správní soud její podání podle ust. § 46 odst. 2 věty první s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 věta první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Navrhovatelka může do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat žalobu k okresnímu soudu.

Odmítl-li návrh na zahájení řízení Nejvyšší správní soud, protože šlo o věc, kterou soudy projednávají a rozhodují v občanském soudním řízení, a došla-li soudu příslušnému k občanskému soudnímu řízení do jednoho měsíce od právní moci usnesení žaloba (návrh na zahájení řízení) v této věci, platí, že řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy soudu došla odmítnutá žaloba (návrh na zahájení řízení).

V Brně dne 31. března 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru