Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 289/2007Usnesení NSS ze dne 22.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

Na 289/2007 - 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci navrhovatele: Ing. P. V., proti odpůrci: České republice – Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 98/4, Brno 602 00,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem ze dne 29. 10. 2007, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 11. 2007, stěžuje na ze strany odpůrce protiprávní postup v souvislosti s dohodou o rozvázání pracovního poměru mezi ním a odpůrcem (dohoda měla být na něm ze strany odpůrce vynucena a důvodem toho, že odpůrce chtěl, aby navrhovatel skončil svůj pracovní poměr, měl být důchodový věk navrhovatele) a domáhá se úhrady ušlého výdělku a náhrady škody v důsledku protiprávního jednání a porušování směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. 11. 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Namítá svoji diskriminaci v zaměstnání z důvodu věku.

Nejvyšší správní soud o návrhu nemohl věcně jednat a musel návrh odmítnout z těchto důvodů:

Ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. Podle § 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem stanovených tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. Podle § 4 odst. 1, 2 s. ř. s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán“), o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu a o kompetenčních žalobách. Ve správním soudnictví dále soudy rozhodují ve věcech volebních, ve věcech místního referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí.

č. j. Na 289/2007 - 6

Podle ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že v dané věci, kdy je podle obsahu podání předmětem sporu tvrzená neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru a nárok na náhradu škody a ušlý výdělek, není dána pravomoc soudu ve správním soudnictví k rozhodování, neboť se jedná o věc, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení. Jedná se o věc vyplývající z pracovních vztahů. Nejvyšší správní soud tedy podle § 46 odst. 2 s. ř. s. návrh odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Navrhovatel může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat žalobu v občanském soudním řízení k Městskému soudu v Brně, který je věcně (§ 9 odst. 1 o. s. ř.) a místně (§ 85 odst. 4 o. s. ř.) příslušný k projednání žaloby. Bude-li tato žaloba podána do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení, platí, že občanské soudní řízení o ní je zahájeno dnem, kdy Nejvyššímu správnímu soudu došel odmítnutý návrh.

V Brně dne 22. listopadu 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru