Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 21/2011 - 8Usnesení NSS ze dne 02.02.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

Na 21/2011 - 8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci navrhovatele: P. Č., o nejasném podání ze dne 13. 1. 2011, adresovaném Nejvyššímu správnímu soudu a podaném k poštovní přepravě dne 14. 1. 2011,

takto:

I. Podání se odmítá.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 19. 1. 2011 bylo Nejvyššímu správnímu soudu předloženo Krajským soudem v Brně podání navrhovatele, které tomuto soudu bylo doručeno dne 17. 1. 2011.

Podle § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s.), musí být z každého podání kromě jiného zřejmé, čeho se týká, proti komu směřuje a co navrhuje. Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Jelikož ve svém podání navrhovatel neuvedl, čeho se týká, proti komu směřuje a co navrhuje, neobsahovalo zákonem požadované náležitosti (§ 37 odst. 3 s. ř. s.).

Předseda senátu proto usnesením ze dne 19. 1. 2011, č. j. Na 21/2011 - 4, navrhovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s vyzval, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení uvedl, čeho se jeho podání ze dne 13. 1. 2011 týká, proti komu směřuje a čeho se domáhá. Navrhovatel byl zároveň poučen o tom, že nedoplní-li podání ve stanovené lhůtě, bude podání odmítnuto. Uvedené usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 26. 1. 2011, ten však ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nijak nereagoval.

Ze shora uvedeného vyplývá, že navrhovatel tak neodstranil vady svého podání, když neuvedl, čeho se jeho podání ze dne 13. 1. 2011 týká, proti komu směřuje a čeho se domáhá. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, proti komu navrhovatel své podání směřoval a čeho se domáhal, není znám okruh účastníků řízení, ani to, o čem má soud rozhodnout. Pro tyto nedostatky není možné v řízení pokračovat, a proto Nejvyšší správní soud podání navrhovatele odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li podání odmítnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2011

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru