Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 170/2014 - 22Usnesení NSS ze dne 29.04.2014

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeská lékařská komora
VěcOstatní (nekasační agenda)
Prejudikatura

Nad 52/2003 - 28


přidejte vlastní popisek

Na 170/2014 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: F. B., proti žalovanému: Česká lékařská komora, Okresní sdružení v Ostravě, se sídlem Sokolská 81, Ostrava, o žalobě ze dne 18. 4. 2014,

takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 23. 4. 2014 doručeno podání ze dne 18. 4. 2014 označené jako správní žaloba podaná dle § 65 s. ř. s., v němž žalobce brojí zejména proti způsobu, jakým s námitkami žalobce ohledně postupu lékaře ve vězeňském zařízení vypořádal žalovaný v rozhodnutí ze dne 10. 3. 2014, č. j. 13/72-001/0875. Žalobce dále uvádí, že dosud nedostal žádnou odpověď na vyjádření, které k tomuto rozhodnutí zaslal České lékařské komoře do Prahy (patrně Čestné radě České lékařské komory dle poučení ve výše citovaném rozhodnutí). Žalobce dále žádá, aby nebylo ve věci rozhodováno Krajským soudem v Ostravě.

Protože podání žalobce je obsahově žalobou proti rozhodnutí správního orgánu, případně žalobou na ochranu proti nečinnosti, Nejvyšší správní soud se zabýval věcnou a místní příslušností soudu k rozhodnutí o této žalobě. Podle ust. 3 odst. 1 s. ř. s. jednají a rozhodují ve správním soudnictví krajské soudy a Nejvyšší správní soud. Věcná příslušnost soudu je upravena v ust. § 7 odst. 1 s. ř. s., podle něhož, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud. Věcná příslušnost Nejvyššího správního soudu by byla dána jen tehdy, pokud by tak výslovně stanovil s. ř. s. nebo zvláštní zákon. Protože v dané věci není stanovena věcná příslušnost Nejvyššího správního soudu, je věcně a místně příslušným soudem k rozhodnutí o předmětné žalobě Krajský soud v Ostravě, neboť podle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve spojení s bodem 8. přílohy 2 a bodem 71. přílohy 3 citovaného zákona v jeho obvodu sídlí žalovaný, který vydal rozhodnutí v I. stupni (§ 7 odst. 2 věta první s. ř. s.). Zároveň se nejedná o věc, ve které by byla příslušnost soudu dána podle ust. § 7 odst. 3 s. ř. s.

Podle ust. § 7 odst. 4 s. ř. s. byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Byla-li věc nesprávně postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, vrátí ji Nejvyšší správní soud krajskému soudu, který ji postoupil, nebo ji postoupí krajskému soudu věcně a místně příslušnému.

S ohledem na výše uvedené rozhodl Nejvyšší správní soud o postoupení věci Krajskému soudu v Ostravě jako soudu věcně a místně příslušnému. Neshledal přitom žádného důvodu pro postoupení věci jinému soudu, jak navrhl žalobce, ať již z důvodu rychlosti nebo hospodárnosti řízení nebo z jiného důležitého důvodu, když žalobce ani žádný takový konkrétní důvod ve svém podání neuvedl. Předčasným v této fázi řízení je pak rozhodování o postoupení věci z důvodu vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu dle ust. § 9 odst. 2 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2014

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru