Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 150/2012 - 22Usnesení NSS ze dne 12.07.2012

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníObec Dýšina
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

Na 150/2012 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše Doškové v právní věci navrhovatele R. S., zastoupeného JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem Karlovy Vary, Polská 4, proti odpůrci Obci Dýšina, se sídlem Dýšina, Náměstí míru 30, v řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – závazné části územního plánu obce Dýšina, vyhlášeného vyhláškou obce Dýšina č. 2/2004,

takto:

Návrh na zrušení části opatření obecné povahy – článku 8 odst. 6 a 7, části IV závazné části územního plánu obce Dýšina, vyhlášeného vyhláškou obce Dýšina č. 2/2004, se postupuje Krajskému soudu v Plzni, jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 4. 7. 2012 domáhá vydání rozsudku, kterým by byla zrušena část opatření obecné povahy – odstavec 6 a 7 článku 8, části IV, obecně závazné vyhlášky obce Dýšina, ze dne 30. 6. 2004, č. 2/2004, o závazné části územního plánu obce Dýšina.

Podle § 7 odst. 1 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.,“) je k řízení věcně příslušný krajský soud, nestanoví-li zákon jinak. Místní příslušnost se v tomto případě řídí § 7 odst. 2 s. ř. s., podle něhož je místně příslušným ten soud, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Podle ustanovení § 7 odst. 4 s. ř. s., pak platí, že byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému.

K rozhodování o návrhu podle § 101a a násl. s. ř. s. (návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části), byl do 31. 12. 2011 věcně příslušným Nejvyšší správní soud. Dosavadní ustanovení § 101c s. ř. s., které tuto příslušnost určovalo, bylo však zrušeno zákonem č. 303/2011 Sb., kterým se mění soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dle čl. II. bodu 9. přechodných ustanovení citovaného zákona se řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v nichž nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li proto v této věci zahájeno řízení až dnem 4. 7. 2012, kdy návrh došel Nejvyššímu správnímu soudu (§ 32 s. ř. s.), musí se na místní a věcnou příslušnost soudů vztáhnout již beze zbytku nová právní úprava a v řízení tak již musí být postupováno podle předpisů účinných od 1. 1. 2012.

Dle recentní úpravy je i u návrhu na zrušení opatření obecné povahy (jeho části) nutno vycházet z obecných ustanovení upravujících místní a věcnou příslušnost soudů (shora citované ustanovení § 7 odst. 1 a 2 s. ř. s.) - věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je tedy krajský soud. Jelikož napadené opatření obecné povahy - vyhlášku č. 2/2004 obce Dýšina o závazné části územního plánu obce, vydala obec Dýšina na základě usnesení svého zastupitelstva ze dne 30. 6. 2004, je místně příslušným k meritornímu projednání věci Krajský soud v Plzni, v jehož obvodu se uvedená obec nachází.

Z těchto důvodů proto Nejvyšší správní soud postoupil návrh na zrušení části opatření obecné povahy k projednání a rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu (§ 7 odst. 4 s. ř. s.), kterým je, dle § 11 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho Přílohy 2, Krajský soud v Plzni.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. července 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru