Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 136/2020 - 6Usnesení NSS ze dne 15.09.2020

Způsob rozhodnutípříslušný soud - správní soudnictví
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 136/2020-6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové v právní věci žalobce: JUDr. V. B., CSc., proti žalovanému: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, Praha 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného z 27. 8. 2020, čj. ZP-OL/91900025,

takto:

Věc se postupuje věcně a místně příslušnému Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 10. 9. 2020 doručeno podání žalobce ze dne 8. 9. 2020. Předmět podání je označen jako „Podnět k prohlášení nicotnosti rozhodnutí čj. ZP-OL/91900025 ze dne 27. 8. 2020, kterým Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky zamítá odvolání žalobce (ze dne 23. 1. 2019) a potvrzuje napadané rozhodnutí čj. ZP-OL/91900025 ze dne 8. 1. 2019.“

[2] Podání doručené Nejvyššímu správnímu soudu svým obsahem brojí proti rozhodnutí žalovaného ve věci týkající se návrhu na komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči a svým obsahem tak představuje žalobu proti rozhodnutí správního orgánu. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že není k řízení o této žalobě věcně příslušný. V souladu s § 7 odst. 1 s. ř. s. jsou k řízení mj. o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušné krajské soudy. To platí i za situace, navrhuje-li žalobce vyslovení nicotnosti rozhodnutí žalovaného ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.

[3] Místní příslušnost je obecně stanovena v § 7 odst. 2 s. ř. s., dle kterého platí, že [n]estanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti. Jelikož v prvním stupni vydal rozhodnutí žalovaný, který má sídlo na Vinohradské 2577/178, Praha 3, a zároveň nejsou naplněny podmínky pro aplikaci zvláštních pravidel pro určení místní příslušnosti dle § 7 odst. 3 a odst. 4 s. ř. s., je k projednání žaloby místně příslušný Městský soud v Praze.

[4] Podle § 7 odst. 5 s. ř. s., byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Nejvyšší správní soud proto v souladu s uvedeným ustanovením postoupil věc Městskému soudu v Praze jakožto soudu věcně a místně příslušnému.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.) .

V Brně 15. září 2020

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru