Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 133/2007Usnesení NSS ze dne 17.05.2007

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníÚřad městské části Praha 8, odbor živnostenský
VěcŽivnostenské právo
Prejudikatura

Na 841/2003 - 1


přidejte vlastní popisek

Na 133/2007 - 6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: M. K., proti žalovanému: Úřad Městské části Praha 8, odbor živnostenský, se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. ŽO/S/06/0323/Šp,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce podáním z 20. 4. 2007, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 5. 2007, označeným jako „návrh na zrušení opatření obecné povahy“, namítá nezákonnost správního rozhodnutí. Podle ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), musí soud posuzovat úkony účastníků vždy podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen. S přihlédnutím k obsahu podání žalobce Nejvyšší správní soud konstatuje, že se nejedná o návrh na zrušení opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 101a a násl. s. ř. s., ale o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu ustanovení § 65 a násl. s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že žalobce podal žalobu namísto věcně a místně příslušnému soudu Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu nepříslušnému, tento soud podle ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s. věc postupuje k dalšímu řízení soudu věcně a místně příslušnému. Věcně příslušnými jsou ve správním soudnictví krajské soudy, přičemž místní příslušnost se řídí podle sídla orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany (§ 7 odst. 1 a 2 s. ř. s.). V dané věci je tedy takovým soudem Městský soud v Praze. Tento soud je věcně a místně příslušným soudem k posouzení splnění podmínek řízení a k rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru