Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 130/2020 - 7Usnesení NSS ze dne 08.09.2020

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníMinisterstvo pro místní rozvoj
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 130/2020 - 7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj) a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobkyně: D. Č., proti žalovanému: Ministerstvo pro místní rozvoj, sídlem Staroměstské nám. 6, Praha 1, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. srpna 2020, č. j. MMR-30148/2020-83/1437,

takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

[1] Dne 1. září 2020 obdržel Nejvyšší správní soud podání žalobkyně, z něhož vyplývá, že jde o správní žalobu, byť je žalobkyně označila jako kasační stížnost, proti v záhlaví citovanému rozhodnutí žalovaného, jímž zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil jím napadené rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. KUUK/050386/2020 ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. KUUK/035225/2020/3. Posledně uvedeným rozhodnutím krajský úřad zamítl jako opožděnou žádost žalobkyně o povolení obnovy řízení ve věci staveb na pozemku č. parc. X v k. ú. S. označených jako „Zastřešené stání pro 2 OA, sklad nářadí včetně kotce pro psa a skleník“ pravomocně ukončeného rozhodnutím téhož krajského úřadu č. j. 457/UPS/2015-4 ze dne 10. května 2017, JID: 74100/2017/KUUK/Buch.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“) rozhodují soudy ve správním soudnictví o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy správními orgány. Podle § 7 odst. 1 s. ř. s. jsou obecně k řízení věcně příslušné krajské soudy. Nejvyšší správní soud se může věcí zabývat v řízení o kasační stížnosti, ale až poté, co o ní v řízení o žalobě rozhodne krajský soud.

[3] Místní příslušnost soudů upravuje § 7 odst. 2 s. ř. s. Obecně je místně příslušný „soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni“. Krajský úřad, který ve věci rozhodl v prvním stupni, sídlí v Ústí nad Labem, jež spadá do obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem [bod 5 přílohy č. 2 ve spojení s bodem 69 přílohy č. 3 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)].

[4] Podle § 7 odst. 5 s. ř. s. platí, že pokud soud, u něhož byl podán návrh ve věci správního soudnictví, není věcně a místně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej k vyřízení příslušnému soudu. Nejvyšší správní soud proto výše uvedenou žalobu postoupil Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. září 2020

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru