Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 126/2020 - 17Usnesení NSS ze dne 16.10.2020

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 126/2020 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Alešem Roztočilem v právní věci navrhovatelky: R. Š., v řízení o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta navrhovatelce pro podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 29. 7. 2020, č. j. 58 Ad 11/2019 - 31,

takto:

Navrhovatelce se neustanovuje zástupce pro podání kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I. [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 27. 8. 2020 návrh navrhovatelky na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce - advokáta z okolí jejího bydliště pro podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 29. 7. 2020, č. j. 58 Ad 11/2019 - 31 (dále jen „rozsudek krajského soudu“), který jí byl doručen dne 16. 8. 2020.

[2] Soud předně uvádí, že navrhovatelku v nynějším řízení o jejím návrhu na ustanovení zástupce pro podání kasační stížnosti a na osvobození od soudních poplatků netíží poplatková povinnost, jelikož tuto zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) v případě uvedených návrhů nestanoví. Jedná-li se o návrh na osvobození od soudních poplatků za řízení o následné kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu, Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že řízení, v němž má být kasační stížnosti podána, je řízením ve věcech důchodového pojištění. Uvedené řízení je osvobozeno od soudních poplatků podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona soudních poplatcích ve spojení s § 11 odst. 3 písm. e) téhož zákona. Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud nyní neshledal potřebu rozhodovat o návrhu navrhovatelky na osvobození od soudních poplatků pro takové budoucí řízení.

[3] Přes právě uvedené však Nejvyšší správní soud v souladu se závěry vyslovenými v jeho rozsudku ze dne 24. 8. 2011, č. j. 4 Azs 22/2011 - 46, navrhovatelku dne 8. 9. 2020 vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení této výzvy doložila své osobní, majetkové a výdělkové poměry pro účely posouzení důvodnosti její žádosti o ustanovení zástupce pro podání kasační stížnosti. Přílohou této výzvy byl i formulář obsahující typové okruhy informací rozhodných pro posouzení její žádosti. Přípis obsahující výzvu k doložení poměrů byl navrhovatelce doručen do její datové schránky dne 20. 9. 2020.

[4] Navrhovatelka na výzvu k doložení svých osobních, majetkových a výdělkových poměrů v soudem stanovené lhůtě dvou týdnů nereagovala a své osobní, majetkové a výdělkové poměry soudu dosud nedoložila.

[5] V souladu s § 35 odst. 10 s. ř. s. může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv. Po dobu podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení (zde kasační stížnosti). Předpokladem pro osvobození od soudních poplatků jako jedné z podmínek pro ustanovení zástupce je ovšem podle § 36 odst. 3 s. ř. s. mimo jiné doložení nedostatku prostředků.

[6] Nejvyšší správní soud v této souvislosti poznamenává, že je jen a pouze na navrhovatelce, aby nejen tvrdila, ale především též doložila, že nemá dostatečné prostředky a že tudíž splňuje jednu z podmínek pro ustanovení zástupce vyplývající z § 35 odst. 10 s. ř. s., tj. jsou u ní dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Avšak bez toho, že navrhovatelka přesvědčivě doloží, jaké jsou její pravidelné měsíční příjmy a výdaje a její osobní a majetkové poměry, nemůže soud posoudit, zda navrhovatelka splňuje podmínky pro individuální osvobození od soudních poplatků, a tedy také pro ustanovení zástupce. Soud přitom není povinen, ale ani oprávněn zjišťovat tyto skutečnosti z úřední povinnosti; zásada vyšetřovací se zde neuplatní (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2005, č. j. 7 Azs 343/2004 - 50).

[7] Jelikož navrhovatelka přes výzvu kasačního soudu neposkytla úplné a věrohodné informace o svých osobních, výdělkových a majetkových poměrech, jimiž by tvrzený nedostatek prostředků doložila, neprokázala, že u ní jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a v návaznosti na to, že splňuje podmínky pro ustanovení zástupce pro podání kasační stížnosti ve smyslu § 35 odst. 10 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto navrhovatelce neustanovil zástupce pro podání kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu. Kasační soud však i přesto opakuje, že ve smyslu § 35 odst. 10 věty třetí s. ř. s. po dobu podání žádosti o ustanovení zástupce do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta k podání návrhu na zahájení řízení (kasační stížnosti).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. října 2020

Mgr. Aleš Roztočil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru