Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 121/2020 - 10Usnesení NSS ze dne 11.09.2020

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 121/2020 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci žalobce: Z. P., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, ve věci návrhu žalobce na ustanovení zástupce pro podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 29. 7. 2020, č. j. 58 Ad 12/2019 - 34,

takto:

Návrh žalobce na ustanovení zástupce pro podání kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se dne 12. 8. 2020 obrátil na Nejvyšší správní soud s návrhem na ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání kasační stížnosti a zastupování navrhovatele v následném řízení o kasační stížnosti proti rozsudku uvedenému v záhlaví.

[2] Žalobce ve svém návrhu dostatečně konkrétně netvrdil a nedoložil, jaká je jeho majetková situace. V návrhu pouze uvedl, že své potřeby v současné době hradí půjčkami od známých a k jejich budoucímu uhrazení se zatím bezúspěšně snaží prodat pozemek. Součástí návrhu pak sice byl seznam příloh, kde bylo uvedeno, že žalobce k podání připojuje „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“, „výpisy z bankovního účtu“a„oznámení změny výše dávky“, avšak žádná z těchto příloh ve skutečnosti k podání připojena nebyla.

[3] Soud proto přípisem ze dne 19. 8. 2020, č. j. Na 121/2020 - 5, žalobce vyzval, aby své poměry doložil za pomoci přiloženého formuláře „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“ ve lhůtě deseti dnů od doručení přípisu. Žalobce byl současně poučen, že formulář je třeba pravdivě vyplnit tak, aby úplně postihoval jeho majetkovou situaci. Současně byl poučen, že nebude-li možno na podkladě formuláře v kombinaci s dodanými podklady řádně posoudit, zda má či nemá dostatek prostředků, a to například pro neúplnost, rozpornost či nepravdivost uvedených tvrzení, může být jeho žádost zamítnuta, a že tvrzení, jimiž svou žádost odůvodňuje, musí být doložena, aby z nich soud mohl vycházet.

[4] Uvedený přípis s výzvou byl žalobci doručen do datové schránky v sobotu 29. 8. 2020, lhůta k zaslání vyplněného formuláře a specifikaci majetkových poměrů tedy v souladu s pravidly pro počítání lhůt upravenými v § 40 s. ř. s. skončila v úterý 8. 9. 2020. Soudu však do dnešního dne nebyl vyplněný formulář ze strany žalobce doručen.

[5] Ačkoliv se Nejvyšší správní soud obdobnými návrhy téhož žalobce již zabýval a zástupce mu v minulosti několikrát ustanovil (viz například usnesení ze dne 5. 11. 2018, č. j. Na 221/2018-20, a další usnesení tam citované v bodě 11), v nyní posuzované není na místě navrhovateli vyhovět.

[6] Dle § 35 odst. 10 věty první s. ř. s. je možné ustanovit zástupce pouze navrhovateli, který „splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků“. Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. je jedním z takových předpokladů právě doložení nedostatku vlastních prostředků. Pro osvobození od soudních poplatků je nezbytné, aby sám žadatel dostatečně určitě a konkrétně tvrdil své (nedostatečné) poměry a podložil svá tvrzení potřebnými důkazy; soud jeho poměry z úřední povinnosti nezjišťuje (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2005, č. j. 7 Azs 343/2004 - 50, publ. pod č. 537/2005 Sb. NSS). Stejně tak musí být uváděné informace věrohodné a úplné, v opačném případě je totiž vyhovění žádosti o osvobození od soudních poplatků vyloučeno (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2009, č. j. 1 As 39/2009 - 88, publ. pod č. 1962/2010 Sb. NSS).

[7] Žalobce, stejně jako v jiných věcech dříve vedených před NSS (viz např. usnesení ze dne 8. 2. 2019, č. j. Na 6/2019 - 12, ze dne 13. 3. 2019, č. j. Na 31/2019 – 15, či ze dne 22. 7. 2020, č. j. Na 80/2020), nedoložil, z čeho hradí své měsíční výdaje. Pouhé tvrzení, že výdaje hradí půjčkami od známých a k jejich uhrazení se zatím bezúspěšně snaží prodat pozemek, naprosto nepostačuje k tomu, aby mohl soud posoudit majetkové poměry navrhovatele. Informace uvedené navrhovatelem jsou v tomto směru neúplné a jeho návrhu proto nelze vyhovět.

[8] Nejvyšší správní soud nemůže odhlédnout od způsobu, kterým tyto návrhy navrhovatel opakovaně využívá. Soud již navrhovatele několikrát (viz například usnesení citovaná v bodě [7] tohoto rozhodnutí) upozornil na mimořádnost institutu návrhu na ustanovení zástupce pro podání kasační stížnosti danou již tím, že podle § 35 odst. 10, předposlední věty s. ř. s. jeho využití vede k stavění lhůty pro podání kasační stížnosti. Nejvyššímu správnímu soudu je z jeho činnosti známo, že navrhovatel tento postup uplatňuje opakovaně, bez toho, aby využití tohoto institutu dostatečně odůvodnil, a dosahuje tak právě stavění výše zmíněné lhůty. Je tak namístě navrhovatele upozornit, že (přestože ze samotného počtu řízení, která vede před zdejším soudem nelze automaticky usuzovat, že zneužívá svá podání soudu) v případě, že by návrh na ustanovení zástupce podával ve stejné věci opakovaně, se stejnými nedostatky a zřejmě pouze za účelem dosažení stavění lhůty pro podání kasační stížnosti, nebylo by možné jeho postupu, který by již nesl znaky zneužívání výše uvedeného institutu, přiznat soudní ochranu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné
(§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 11. září 2020

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru