Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 114/2008 - 8Usnesení NSS ze dne 10.04.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníOkresní soud v České Lípě
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 114/2008 - 8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci podatelů: a) S. M. a b) S. M., ve věci podání trestního oznámení proti Okresnímu soudu v České Lípě,

takto:

I. Podání ze dne 3. 4. 2008 a 4. 4. 2008 s e odmítají.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu státnímu zastupitelství v České Lípě.

III. Podatelé a) S. M. a b) S. M. nemájí právo na náhradu nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem.

Odůvodnění:

Obsahově totožnými elektronickými podáními ze dne 3. 4. 2008 a 4. 4. 2008 se podatelé a) S. M. a b) S. M. (dále jen „podatelé“) obrátili na Nejvyšší správní soud, aby projednal jimi podávané trestní oznámení proti jednání Okresního soudu v České Lípě.

Nejvyšší správní soud dospěl při posouzení uvedených podání k následujícímu závěru:

Dle ustanovení § 12 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyšší správní soud zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených tímto zákonem, a dále rozhoduje o věcech volebních, ve věcech politických stran a hnutí a v řízení o kompetenčních žalobách.

Dle § 58 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění (dále jen „trestní řád“), oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.

Z výše uvedeného vyplývá, že Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví může jednat a rozhodovat pouze v těch typech řízení a za podmínek, které mu zákony výslovně svěřují. Mezi tyto zákonem vymezené kompetence možnost projednávat podaná trestní oznámení nespadá; ta je dle § 158 odst. 2 trestního řádu vyhrazena orgánům činným v trestním řízení, jimiž jsou policejní orgány a státní zastupitelství.

V situaci, kdy Nejvyšší správní soud nemá pravomoc se trestním oznámením podatelů zabývat a o něm rozhodnout, se však nutně musel vypořádat s procesním vyústěním této situace. Nejvyšší správní soud se touto otázkou zabýval již v rozhodnutí ze dne 18. 12. 2007, č. j. Nad 39/2006 – 16, v němž zaujal následující názor: „Zjistí-li soud rozhodující ve správním soudnictví, že v projednávané věci není dána pravomoc soudů (resp. že soudnímu řízení má předcházet řízení před jiným orgánem) a na místě není ani postup podle § 46 odst. 5 s. ř. s., návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítne pro neodstranitelný nedostatek jedné z podmínek řízení a věc za přiměřeného použití § 104 odst. 1 věty druhé o. s. ř. postoupí příslušném orgánu.“

Dospěje-li tedy soud rozhodující ve správním soudnictví k závěru, že věc nespadá do rozhodovací pravomoci soudů (tj. k rozhodnutí nemá pravomoc tento ani jiný soud rozhodující ve správním soudnictví a není dána ani pravomoc soudu rozhodujícího v občanském soudním řízení), nebo dospěje-li k závěru, že má řízení před soudem předcházet jiné řízení, rozhodne o odmítnutí návrhu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro neodstranitelný nedostatek pravomoci soudů jako jedné z podmínek řízení a věc podle § 104 odst. 1, věty druhé, o. s. ř., ve spojení s § 64 s. ř. s. (případně též § 120 s. ř. s.) postoupí příslušnému orgánu.

Nejvyšší správní soud v případě podatelů nemá pochyb, že v jejich věci není dána pravomoc soudů rozhodujících ve správním soudnictví a mají se jí zabývat orgány činné v trestním řízení. Nejvyšší správní soud proto podání ze dne 3. 4. 2008 a 4. 4. 2008 podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl a věc podle § 104 odst. 1, věty druhé, o. s. ř., ve spojení s § 64 s. ř. s., postoupil Okresnímu státnímu zastupitelství v České Lípě.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť podání podatelů bylo odmítnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2008

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu Ref:

A)

1. usnesení zašli: podatelům (každému zvlášť) – obálka VIII 2. evidenční list judikatury se dle § 4 odst. 4 Směrnice č. 5/2005 Nss nevyplňuje 3. anonymizuj

4. kal dor., poté předlož k vyznačení právní moci

V Brně dne 10. 4. 2008 2008

Mgr. Daniela Zemanová

došlo: opsáno: vypraveno: kal: zpl:

B)

originály č. l. 1 – 6 + stejnopis rozhodnutí s vyznačenou právní mocí zašli s průvodním dopisem Okresnímu státnímu zastupitelství v České Lípě, Pod Holým vrchem 351, 470 01 Česká Lípa

- do spisu NSS ofoť č. l. 1 – 6

kal dor., poté založ

V Brně dne 2008 Mgr. Daniela Zemanová

došlo: opsáno: vypraveno: kal: zpl:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru