Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Na 113/2017 - 19Usnesení NSS ze dne 08.03.2017

Způsob rozhodnutípříslušný soud
VěcOstatní (nekasační agenda)

přidejte vlastní popisek

Na 113/2017 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce J. J., BBA, A.Sc.T., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 12. 2016, č. j. X,

takto:

Věc se postupuje Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 27. 2. 2017 doručeno podání, datované k témuž dni, označené jako „Správní žaloba proti ČSSZ Praha, Ústředí, pro nezákonný výpočet důchodu“, jímž žalobce brojí proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 12. 2016, č. j. X, kterým byly zamítnuty námitky žalobce a bylo potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 8. 7. 2016, č. j. X. Naposledy uvedeným rozhodnutím byl žalobci od 3. 9. 2012 přiznán starobní důchod ve výši 5.790 Kč měsíčně.

Protože podání žalobce je obsahově žalobou proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 a násl. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyšší správní soud se zabýval věcnou a místní příslušností soudu k rozhodnutí o této žalobě.

Podle § 3 odst. 1 s. ř. s. jednají a rozhodují ve správním soudnictví krajské soudy a Nejvyšší správní soud.

Věcná příslušnost soudu je upravena v § 7 odst. 1 s. ř. s., podle něhož, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud. Věcná příslušnost Nejvyššího správního soudu by tedy byla dána jen tehdy, pokud by tak výslovně stanovil s. ř. s. nebo zvláštní zákon. Protože v dané věci není takto stanovena příslušnost Nejvyššího správního soudu, je věcně příslušným soudem k rozhodnutí o předmětné žalobě krajský soud.

Pokud jde o místní příslušnost krajského soudu, dle § 7 odst. 2 s. ř. s. obecně platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. V ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s., jsou poté upraveny odchylky z obecně stanovené místní příslušnosti, kdy ve věcech důchodového pojištění a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody a ve věcech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje. Protože v nyní posuzované věci žalobce napadá rozhodnutí ve věci důchodového pojištění, k řízení o předmětné žalobě je tedy ve smyslu § 7 odst. 3 s. ř. s. dána příslušnost krajského soudu, v jehož obvodu má žalobce bydliště (D. n. S.). Podle § 11 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s bodem 7. přílohy č. 2 a bodem 3. přílohy č. 3 citovaného zákona je tedy v případě žalobce místně příslušným Krajský soud v Brně.

Podle § 7 odst. 4 in fine s. ř. s., byla-li věc nesprávně postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, vrátí ji Nejvyšší správní soud krajskému soudu, který ji postoupil, nebo ji postoupí krajskému soudu věcně a místně příslušnému. Z uvedeného důvodu proto Nejvyšší správní soud postoupil věc k vyřízení Krajskému soudu v Brně.

Závěrem zdejší soud pouze připomíná rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2008, č. j. 8 As 2/2008 - 112, z něhož je zřejmý závěr, že byla-li žaloba (§ 65 s. ř. s.) podána v zákonné lhůtě u věcně nepříslušného Nejvyššího správního soudu, není její včasnost ovlivněna tím, že ji tento soud postoupil věcně a místně příslušnému krajskému soudu až po lhůtě k jejímu podání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. března 2017

Mgr. Radovan Havelec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru