Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 86/2008 - 5Usnesení NSS ze dne 11.11.2008

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníDREAM CZ spol. s. r. o.
Český telekomunikační úřad
Obvodní soud pro Prahu 5
UPC Česká republika, s.r.o.
VěcTelekomunikace, spoje, pošta
Prejudikatura

Konf 27/2008 - 7


přidejte vlastní popisek

Konf 86/2008 - 5

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu se sídlem Praha 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02, Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Českým telekomunikačním úřadem a Obvodním soudem pro Prahu 5, za další účasti: 1) UPC Česká republika, a. s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, zastoupená JUDr. Janem Veverkou, advokátem AK Novotný & Partner, se sídlem Praha 2, Londýnská 59, 2) DREAM CZ spol. s r. o., se sídlem Praha 5, U Dvou srpů 2, o žalobě vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 13 C 247/2008, o zaplacení 6100 Kč s příslušenstvím,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 13 C 247/2008, o zaplacení smluvní pokuty v částce 6100 Kč s příslušenstvím, je soud.

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. 5. 2008, čj. 13 C 247/2008 - 23 , se zrušuje .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 9. 10. 2008 zvláštnímu senátu zřízenému na základě zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) citovaného zákona mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5 ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 13 C 247/2008 a týkající se zaplacení smluvní pokuty ve výši 6100 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého soudního spisu vyplynulo, že účastnice 1) uzavřela s účastnicí 2) dne 4. 8. 2004 smlouvu, jejíž nedílnou součástí byly Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby přístupu k síti Internet a Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení (dále jen „Všeobecné podmínky“). Na základě čl. 3.5 Všeobecných podmínek byla účastnice 2) povinna vrátit do sedmi dnů od ukončení smlouvy zapůjčená zařízení. Jelikož účastnice 2) zařízení v dané lhůtě nevrátila, vznikl účastnici 1) v souladu s čl. 3.6 Všeobecných podmínek nárok na smluvní pokutu ve výši 6100 Kč.

Účastnice 2) výše specifikovanou pohledávku neuhradila ani po výzvě upomínkou, a proto podala účastnice 1) k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 návrh na vydání platebního rozkazu, jímž měla být účastnici 2) uložena povinnost zaplatit 6100 Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení a nahradit náklady soudního řízení. Obvodní soud pro Prahu 8 vyslovil usnesením ze dne 18. 1. 2008, čj. 10 C 11/2008 - 15, svou místní nepříslušnost a posuzovanou věc postoupil místně příslušnému Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 22. 5. 2008, čj. 13 C 247/2008 - 23, řízení na základě § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil pro nedostatek své pravomoci s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále též „zákon o elektronických komunikacích“), rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popř. uživatelem na straně druhé, Český telekomunikační úřad. Ten rozhoduje na základě návrhu kterékoli ze stran sporu, pokud se spor týká povinnosti uložené zákonem o elektronických komunikacích. Dodávka televizních programů prostřednictvím satelitního signálu je službou elektronických komunikací [§ 2 písm. n)], a rozhodovat o nárocích plynoucích z porušení povinnosti platit cenu za tuto službu proto přísluší Českému telekomunikačnímu úřadu.

Český telekomunikační úřad následně podal návrh adresovaný zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu, přičemž uvedl, že jeho rozhodovací pravomoc je dána pouze v případech sporů souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuálně o ujednáních na ně úzce navazujících. Ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu za nevrácení zapůjčeného zařízení přitom takovým ujednáním není. Jedná se o soukromoprávní vztah mezi účastnicemi 1) a 2), k jehož rozhodnutí je příslušný soud. Tento názor již zvláštní senát vyslovil např. v usnesení ze dne 16. 3. 2005, čj. Konf 2/2005 - 12.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně zaplacení peněžité náhrady za nevrácení zapůjčeného zařízení ve výši 6100 Kč s příslušenstvím se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. 1. 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Smluvní pokuta je soukromoprávním institutem, zajišťujícím závazek, jehož účelem je zpravidla peněžitá transakce za porušení nebo nesplnění smluvní povinnosti (§ 544 odst. 1 občanského zákoníku). Při posuzování pravomoci k rozhodování sporů na úseku elektronických komunikací, jejichž předmětem je právě nárok na smluvní pokutu, je nutné se zabývat povinností, která byla porušena. Vztah mezi porušenou povinností a nárokem na smluvní pokutu je totiž vztahem mezi příčinou a následkem, nelze je tedy posuzovat odděleně. Porušení povinnosti je základní podmínkou pro stanovení, zda existuje nárok na smluvní pokutu. O smluvní pokutě bude tedy rozhodovat ten orgán, který je příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti, na jejímž základě vznikl nárok na smluvní pokutu.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věty prvé zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi se podle § 7 zákona o elektronických komunikacích rozumí zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Veřejnou telefonní sítí je podle § 2 písm. k) cit. zák. síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) cit. zák. je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V posuzovaném případě je třeba rozlišit, za porušení jaké povinnosti nárok na smluvní pokutu vznikl. Pokud by se jednalo o porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, ve které si tyto subjekty dohodly smluvní pokutu pro případ, že účastník neuhradí cenu za poskytnutou službu, pak by k rozhodování o smluvní pokutě byl příslušný Český telekomunikační úřad. Neuhrazení ceny za poskytnuté služby je porušením zákona o elektronických komunikacích a nárok na smluvní pokutu s tímto porušením přímo souvisí. V tomto případě by zvláštní senát potvrdil názor obvodního soudu, že k rozhodování je příslušný správní orgán.

Předmětem řízení v posuzované věci je však smluvní pokuta za porušení povinnosti vrátit vypůjčené zařízení. Výpůjčka věci je soukromoprávním vztahem; příslušným k rozhodování o smluvní pokutě plynoucí z porušení povinností vztahujících se k výpůjčce je tudíž soud. Obdobnou otázkou se již zvláštní senát zabýval v usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004 - 5 (publikováno ve Sb. NSS 1478/2008), podle kterého „spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu proto přísluší soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).“

Zvláštní senát nezpochybňuje, že bez zapůjčeného zařízení by nebylo možné služby na základě zákona o elektronických komunikacích provozovat; to ovšem z výpůjčky zařízení nečiní službu elektronických komunikací. Přestože k výpůjčce došlo v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, rozhodování o smluvní pokutě vyplývající z porušení povinnosti vrátit vypůjčené zařízení zákon o elektronických komunikacích nesvěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu, a proto tato věc patří do příslušnosti soudů. Na základě shora uvedeného zvláštní senát konstatoval, že příslušný k rozhodování o zaplacení smluvní pokuty v částce 6 100 Kč s příslušenstvím je soud.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. 5. 2008, čj. 13 C 247/2008 - 23, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je dle § 5 odst. 5 tohoto zákona závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Obvodní soud pro Prahu 5 bude tedy dále pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. listopadu 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru