Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 82/2009 - 6Usnesení NSS ze dne 02.10.2009

Způsob rozhodnutípříslušný soud
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Okresní soud v Karviné
UPC Česká republika, s.r.o.
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

Anotace

Záporný kompetenční spor mezi správním orgánem - Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Karviné o tom, kdo je příslušný k rozhodování o smluvní pokutě vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem (§ 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), konkrétně o smluvní pokutě za nevrácení zapůjčeného zařízení.


Konf 82/2009 - 6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Karla Podolky, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Petra Příhody a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro doručování poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním, Okresním soudem v Karviné a Krajským soudem v Ostravě, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 16 C 263/2007, o zaplacení částky 12 640 Kč s příslušenstvím: žalobkyně: UPC Česká republika, se sídlem v Praze 2, Londýnská 59, a žalovaného V. B., zast. Mgr. Danou Galuszkovou, advokátkou se sídlem v Českém Těšíně, Masarykovy sady 27,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 16 C 263/2007, o zaplacení částky 16 640 Kč s příslušenstvím, je soud. II. Usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 19. 11. 2007, čj. 16 C 263/2007 – 40, a Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2008, čj. 57 Co 41/2008 – 51, se zrušují.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 29. 6. 2009 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále též „zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů“), se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) cit. zákona mezi ním, Okresním soudem v Karviné a Krajským soudem v Ostravě ve věci žaloby vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 16 C 263/2007, týkající se zaplacení částky 12 640 Kč s příslušenstvím za nevrácené digitální přijímací zařízení.

Z předloženého soudního spisu vyplynulo, že žalobkyně uzavřela s žalovaným dne 2. 8. 2001 smlouvu o dodávce služeb, jejíž nedílnou součástí byly Všeobecné podmínky poskytování služeb UPC Direct. Protože žalovaný porušil své smluvní povinnosti vrácení zapůjčeného přijímacího zařízení (satelitního přijímače Philips DSX 6010, přístupové karty UPC Direct a satelitní antény s konvertorem), domáhá se žalobkyně vůči němu zaplacení jeho hodnoty.

Okresní soud v Karviné řízení ve výroku označeným usnesením řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil pro nedostatek pravomoci s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále též „zákon o elektronických komunikacích“), rozhoduje sporu mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem, popř. uživatelem na straně druhé, Český telekomunikační úřad. Dovodil, že rozhodování o nárocích z titulu uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je mj. závazek žalobce jako poskytovatele telekomunikačních služeb zprostředkovat prostřednictvím přípojky veřejné telekomunikační sítě a zapůjčených nebo odprodaných koncových zařízení v bytové jednotce zákazníka přístup zákazníka k objednaným službám televize a dle volby zákazníka, nepatří do pravomoci soudu, nýbrž Českého telekomunikačního úřadu. Současně rozhodl o náhradě nákladů řízení a o vrácení soudního poplatku.

Krajský soud v Ostravě usnesením ve výroku označeným pak změnil usnesení okresního soudu ve výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Český telekomunikační úřad následně podal zvláštnímu senátu návrh na rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že jeho rozhodovací pravomoc je dána pouze v případech sporů souvisejících se samotným prováděním služeb elektronických komunikací. V případě sporu o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit vypůjčené zařízení se o takový spor nejedná. Jde o spor vyplývající ze soukromoprávního vztahu ze smlouvy o výpůjčce uzavřené dle občanského zákoníku, k jehož rozhodnutí je příslušný soud. Odkázal v tomto smyslu např. na usnesení zvláštního senátu ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 27/2008 – 7.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně zaplacení peněžité náhrady za vypůjčený satelitní komplet ve výši 12 640 Kč s příslušenstvím se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. 1. 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad. Podle § 129 odst. 1 věty prvé zákona rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Komunikačními činnostmi se podle § 7 zákona o elektronických komunikacích rozumí zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Veřejnou telefonní sítí je podle § 2 písm. k) síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos.

Podle § 2 písm. n) je službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášených sítěmi a poskytovanými službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.

V posuzovaném případě je předmětem řízení nárok plynoucí z porušení povinnosti vrátit vypůjčené přijímací zařízení. Výpůjčka věci je ovšem typickým soukromoprávním vztahem, a proto příslušným k rozhodování o nárocích z ní plynoucích, resp. plynoucích z porušení povinností k výpůjčce se vztahujících, je tedy soud. Obdobnou otázkou se již zvláštní senát zabýval v usnesení ze dne 13. 10. 2005, čj. Konf 99/2004 - 5 (publikováno ve Sb. NSS 1478/2008), podle kterého „spor o nároky plynoucí z porušení povinnosti vypůjčitele vrátit zařízení sloužící k přijímání signálu digitálního satelitního vysílání, které mu osoba vykonávající komunikační činnost coby půjčitel předala v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, není sporem týkajícím se povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nebo na jeho základě, o němž by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad (§ 129 odst. 1 tohoto zákona), nýbrž sporem vyplývajícím ze soukromoprávního vztahu. Rozhodnout o takovém sporu proto přísluší soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).“

Zvláštní senát nezpochybňuje, že bez zapůjčeného zařízení by nebylo možné služby na základě zákona o elektronických komunikacích provozovat; to ovšem z výpůjčky satelitního kompletu nečiní službu elektronických komunikací. Přestože k výpůjčce došlo v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací, rozhodování o nárocích vyplývajících z porušení povinnosti vrátit vypůjčené zařízení zákon o elektronických komunikacích nesvěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu, a proto tato věc patří do příslušnosti soudů. Na základě shora uvedeného zvláštní senát konstatoval, že příslušný k rozhodování o zaplacení částky 12 640 Kč s příslušenstvím je soud.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Karviné a na ně navazující usnesení Krajského soudu v Ostravě ve výroku označené, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je dle § 5 odst. 5 tohoto zákona závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány (§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.) i soudy. Okresní soud v Karviné bude tedy dále pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 2. října 2009

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru