Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 81/2011 - 21Usnesení NSS ze dne 16.08.2012

Způsob rozhodnutípříslušný soud - občanské soudní řízení
Účastníci řízeníObec Hostěradice
Okresní soud ve Znojmě
Krajský soud v Brně
VěcPozemky a zeměměřictví
Prejudikatura

30 Ca 44/2009 - 22


přidejte vlastní popisek

Anotace

Záporný kompetenční spor mezi Okresním soudem ve Znojmě jako soudem v občanském soudním řízení a Krajským soudem v Brně jako soudem ve správním soudnictví o tom, kdo je příslušný rozhodnout o žalobě, kterou žalobce brojil proti schválení bodu zápisu o usnesení zastupitelstva obce.


Konf 81/2011 - 21

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Vrchy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Milady Tomkové, rozhodl o návrhu J. W., na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Okresním soudem ve Znojmě a Krajským soudem v Brně, a dalších účastníků sporu původně vedeného u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 4 C 151/2010, o zrušení rozhodnutí zastupitelstva obce, nyní vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 51/2011, žalobce: J. W., žalovaná: obec Hostěradice, se sídlem v Hostěradicích 57,

takto:

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Krajského soudu v Brně

pod sp. zn. 30 A 51/2011, „aby soud zrušil či prohlásil za nicotné schválení bodu č. 8 uvedeného

zápisu o usnesení Zastupitelstva obce Hostěradice čj. 43/2010 ze dne 15. 9. 2010, kterým byl

revokován bod č. 10 v zápisu o usnesení zastupitelstva obce Hostěradice čj. 40/2010 ze dne

19. 5. 2010“, je soud v občanském soudním řízení.

II. Usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 11. 5. 2011, čj. 4 C 151/2010 - 13,

se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 26. 9. 2011 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl J. W. tomuto senátu rozhodnutí sporu o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi Okresním soudem ve Znojmě a Krajským soudem v Brně ve věci o zrušení rozhodnutí zastupitelstva obce.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Dne 10. 11. 2010 se žalobce J. W. obrátil na Okresní soud ve Znojmě s návrhem, aby tento soud určil za neplatné schválení bodu č. 8 uvedeného v zápise o usnesení zastupitelstva obce Hostěradice čj. 43/2010 ze dne 15. 9. 2010, kterým zastupitelstvo obce Hostěradice revokovalo bod č. 10 uvedený v zápise o usnesení zastupitelstva obce Hostěradice, ze dne 19. 5. 2010, čj. 40/2010.

Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 11. 5. 2011, čj. 4 C 151/2010 - 13, řízení zastavil. Rozhodnutí odůvodnil tím, že se jedná o věc správního soudnictví, kterou rozhodují soudy podle zvláštního zákona. Zároveň poučil žalobce, že může ve stanovené lhůtě podat žalobu ke Krajskému soudu v Brně.

Žalobce tak učinil a dne 19. 5. 2011 podal u Krajského soudu v Brně žalobu, kterou se domáhal vydání rozhodnutím, aby „soud zrušil či prohlásil za nicotné schválení bodu č. 8 uvedeného v zápisu o usnesení Zastupitelstva obce Hostěradice čj. 43/2010 ze dne 15. 9. 2010, kterým byl revokován bod č. 10 v zápisu o usnesení zastupitelstva obce Hostěradice čj. 20/2010 ze dne 19. 5. 2010.“

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29. 6. 2011, čj. 30 A 51/2011 - 11, žalobu odmítl. Dospěl k závěru, že rozhodnutí zastupitelstva obce Hostěradice je rozhodnutím o majetkoprávních úkonech obce, přičemž toto rozhodování patří do tzv. samostatné působnosti obce. Zastupitelstvo obce nebylo při tomto rozhodování v postavení orgánu moci výkonné, orgánu územního samosprávného celku, ani v postavení fyzické nebo právnické osoby nebo jiného orgánu, kterým bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy. Uvedené skutečnosti znamenají, že předmětná věc nepatří do pravomoci soudu ve správním soudnictví, neboť podle § 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpis (dále jen „s. ř. s.“), poskytují ve správním soudnictví soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem, a rozhodující v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon. Jelikož předmětná věc nespadá do pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví, jedná se o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení a soud proto není oprávněn ve věci rozhodnout. Odkázal na stejný názor ve skutkově obdobné věci, jak byl vyložen v usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 8. 2009, čj. 30 Ca 44/2009 - 22, přičemž uvedené usnesení ve formě judikátu bylo publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 1947/2009.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi soudem v občanském soudním řízení a správním soudem se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Kladným (pozitivním) kompetenčním sporem je podle § 1 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb. spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí; záporným (negativním) sporem je podle téhož ustanovení spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků.

Okresní soud ve Znojmě v předcházejícím soudním řízení popřel svou pravomoc věc rozhodnout a rovněž Krajský soud v Brně popírá svou pravomoc ve věci rozhodnout poté, co mu byla postoupena; zvláštní senát proto shledal, že se v posuzované věci jedná o negativní (záporný) kompetenční spor, k jehož projednání a rozhodnutí je povolán zákonem č. 131/2002 Sb.

V posuzované věci návrh na zahájení řízení o tomto kompetenčním sporu podal v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb. J. W., který v původním řízení vystupoval jako žalobce. Předně je třeba Krajskému soudu v Brně vytknout, že pokud měl pochybnosti o své pravomoci o věci rozhodnout, měl sám podat návrh zvláštnímu senátu, nikoliv vydávat předmětné usnesení o odmítnutí uvedené žaloby (srov. § 46 odst. 3 s. ř. s.). Za této procesní situace proto žalobci vskutku nezbyla jiná možnost, než aby sám podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí tohoto negativního kompetenčního sporu. Zvláštní senát přitom z obsahu žaloby (tj. s přihlédnutím k žalobní naraci a petitu) zjistil, že se žalobce podanou žalobou domáhá zrušení rozhodnutí obecního zastupitelstva žalované obce Hostěradice ze dne 15. 9. 2010, kterým bylo revokováno předchozí rozhodnutí téhož orgánu obce ze dne 19. 5. 2010, jímž byl schválen prodej označených pozemků žalobci, o jejichž koupi žalobce usiluje.

Zvláštní senát rozhoduje o kompetenčním sporu podle skutkového a právního stavu ke dni svého rozhodnutí (srov. č. 485/2005 Sb. NSS).

V posuzované věci se žalobce domáhá neplatnosti usnesení zastupitelstva žalované obce, kterým bylo revokováno předchozí rozhodnutí obecního zastupitelstva o prodeji konkrétních obecních pozemků žalobci. Jinými slovy řečeno, žalobce podanou žalobou napadá projev vůle obce v soukromoprávní záležitosti, jež se týká dispozice s obecním majetkem. Správní judikatura přitom k problematice přezkumu rozhodnutí zastupitelstva v soukromoprávní oblasti již vyložila (ve skutkových poměrech týkajících se pravidel převodu bytů a nebytových prostor z majetku obce), že takový přezkum není v pravomoci soudů ve správním soudnictví, neboť v takovém případě zastupitelstvo obce nebylo při rozhodování v postavení orgánu moci výkonné, orgánu územního ani samosprávného celku, v postavení fyzické nebo právnické osoby nebo jiného orgánu, kterým bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 8. 2009, čj. 30 Ca 44/2009 - 22, které bylo publikováno pod č. 1947/2009 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu). Od tohoto právního názoru nemá zvláštní senát důvod se ani ve skutkových poměrech této věci jakkoli odchylovat, neboť i v tomto případě žalobou dotčené rozhodnutí obecního zastupitelstva představuje projev vůle obce v jeho soukromoprávní oblasti (zde na poli nakládání s obecním nemovitým majetkem), jehož přezkum správním soudům nenáleží. Na tom nic nemění ani okolnost, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím § 124 zakotvuje pro Ministerstvo vnitra dozor a kontrolu nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti. Poněvadž žalobce k takovému dozoru podnět Ministerstvu vnitra nedal, ani nebrojí proti výsledku takového příp. dozoru či nečinnosti správního orgánu v uvedeném směru, nýbrž žalobou se domáhá vyslovení neplatnosti či nicotnosti předmětného rozhodnutí obecního zastupitelstva coby projevu vůle zmíněné obce při nakládání s jejím nemovitým majetkem, je pouze v pravomoci soudu v občanském soudním řízení o takové žalobě rozhodnout.

Z vyložených důvodů zvláštní senát proto rozhodl, že záporný kompetenční spor mezi Krajským soudem v Brně jako soudem ve správním soudnictví a Okresním soudem ve Znojmě jako soudem v občanském soudním řízení o tom, kdo je příslušný rozhodnout o žalobě a o zrušení rozhodnutí zastupitelstva obce Hostěradice, je příslušný rozhodnout soud v občanském soudním řízení (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb., zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 11. 5. 2011, čj. 4 C 151/2010 - 13.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Dále tedy bude Okresní soud ve Znojmě pokračovat v řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. srpna 2012

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru