Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 76/2010 - 6Usnesení NSS ze dne 13.01.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníObvodní soud pro Prahu 3
VěcOstatní (nekasační agenda)
Prejudikatura

Konf 29/2007 - 30

Konf 118/2003 - 5


přidejte vlastní popisek

Anotace

Návrh odmítnut z důvodu neexistence kompetenčního sporu.


Konf 76/2010 - 6

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Marie Žiškové, rozhodl o návrhu S. S., ze dne 1. 12. 2010 na řízení před zvláštním senátem ve věci rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 sp. zn. 16 C 400/2009, sp. zn. 16 C 240/2007, sp. zn. 16 C 330/2006, sp. zn. 32 Nc 941/2009, sp. zn. 17 C 312/2004, sp. zn. 76 EX 317/10, sp. zn. 35 EXE 931/2010, sp. zn. Nco 251/2005, sp. zn. 17 C 440/2006, sp. zn. 16 C 40/2008, sp. zn. 18 C 90/2004, sp. zn. 16 C 12/2003, sp. zn. S 132/2006, sp. zn. 36 Nc 11465/2006,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 1. 12. 2010 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých kompetenčních sporech“) se navrhovatel domáhá, aby zvláštní senát „z důvodu trestné činnosti veřejných činitelů dle § 158 zákona č. 140/1961 Sb., z důvodu zneužívání pravomocí veřejných činitelů, dle odstavce 1, písmeno a), písmeno b), písmeno c) a dle odstavce 2, písmeno a), písmeno b), písmeno c)“ projednal „trestně právní žalobu z důvodu zločinného spolčení soudců, státních zastupitelů, Policie ČR, Exekutorského úřadu ČR – Praha, z důvodu zločinného spolčení od roku 01/2003 do dnešní doby - § 163a odstavec 1, § 163c odstavec 1, § 164, § 165, § 166 odstavec 1, § 167 odstavec 1, § 168. § 169a odst. 1, odstavec 2 písmeno a), písmeno b), dále dle § 160 odstavec 1, odstavec 2, odstavec 3 písmeno a), písmeno b), odstavec 4 písmeno a), písmeno b), dle § 161 odstavec 1, odstavec 2, písmeno a), § 162 odstavec 1, odst. 2, dle § 162a odstavec 1, odstavec 2.“

Navrhovatel v zásadě obecně vyjádřil svůj nesouhlas s postupy jmenovitě označených soudců (případně dalších soudů či orgánů veřejné moci); z tvrzení dále vyplývá, že podstatou jednotlivých soudních řízení byly soukromoprávní spory týkající se nájemního vztahu M. H. a její dcery V. H.

Zvláštní senát se před rozhodováním ve věci samé zabýval podmínkami, za nichž vůbec může věc projednat a o ní rozhodnout a dospěl přitom k závěru, že v daném případě podmínky pro věcné projednání nejsou splněny.

S účinností od 1. 1. 2003 je zvláštní senát oprávněn řešit některé kompetenční spory mezi stranami, kterými jsou soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, nebo soudy rozhodující v občanském soudním řízení a soudy rozhodující ve správním soudnictví.

Vznikne-li kladný nebo záporný kompetenční spor o pravomoc nebo věcnou příslušnost k vydání rozhodnutí, rozhodne zvláštní senát o tom, kdo jde příslušný vydat rozhodnutí uvedené v návrhu na zahájení řízení. Kompetenčním sporem, a to kladným, je podle § 1 odst. 2 zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů spor, v němž si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí. Záporný kompetenční spor nastává tehdy, jestliže v totožné věci individuálně určených účastníků se obě jeho strany věcí nechtějí zabývat a nechtějí vydat rozhodnutí, tedy popírají svoji pravomoc nebo věcnou příslušnost.

Podle § 3 odst. 2 tohoto zákona návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou. Účastník řízení (v daném případě navrhovatel) se tedy může úspěšně domáhat rozhodnutí zvláštního senátu o kompetenčním sporu jen tehdy, pokud takovýto spor mezi jeho stranami vůbec vznikl. Tak tomu v daném případě není. Obvodní soud pro Prahu 3 jako soud v občanském soudním řízení pravomoc rozhodovat o jednotlivých sporech nepopřel. Navrhovatel kompetenční spor netvrdil, z návrhu ani nevyplývá, že existuje druhá strana možného kompetenčního sporu, tedy orgán moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy či soud ve správním soudnictví.

V posuzované věci tak ať už kladný či záporný kompetenční spor vůbec nevznikl a neexistují zde ani strany kompetenčního sporu.

Pro úplnost je nutno uvést, že zákon o některých kompetenčních sporech nesvěřuje zvláštnímu senátu pravomoc rozhodovat o trestné činnosti veřejných činitelů; zvláštní senát se věcí zabýval vzhledem k tomu, že mu byl návrh přímo adresován; za těchto okolností bylo nadbytečné zabývat se otázkou, zda je S. S. oprávněn k zastoupení tvrzených účastníků soudních řízení (M. H. a V. H.) před zvláštním senátem či návrh podal svým jménem.

Za situace, kdy neexistují strany sporu, ani samotný spor o pravomoc a zvláštnímu senátu navíc nepřísluší rozhodovat o jiných otázkách, než jsou mu svěřeny citovaným zákonem, nejsou zde splněny podmínky řízení o kompetenčním sporu, návrh je nepřípustný, a proto zvláštní senát návrh odmítl podle § 4 zákona o některých kompetenčních sporech a § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 13. ledna 2011

JUDr. Pavel Vrcha

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru