Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Konf 66/2008 - 5Usnesení NSS ze dne 31.12.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníOkresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Městský soud v Praze
Krajský soud v Praze
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

Konf 66/2008 - 5

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Městského soudu v Praze, pracoviště Praha 1, Hybernská 18, na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Krajským soudem v Praze, za účasti žalobce Okresní správy sociálního zabezpečení České Budějovice, se sídlem v Českých Budějovicích, A. Barcala 1461, a žalovaného Krajského úřadu Středočeského kraje, za další účasti 1) Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56, 2) JUDr. F. B., 3) V. B., o vyvlastnění, vedené u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. 5 Ca 271/2007,

takto:

Návrh se odmítá .

Odůvodnění:

Podáním doručeným zvláštnímu senátu dne 29. srpna 2008 navrhl specializovaný senát pro věci správního soudnictví č. 5 Ca Městského soudu v Praze, pracoviště Hybernská 18, zahájení řízení o kompetenčním sporu ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, který vznikl mezi ním a Krajským soudem v Praze, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5 Ca 271/2007.

Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí významné skutečnosti:

Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. SZ/91657/2007KUSK ÚSŘ/TK, bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno usnesení Městského úřadu Černošice ze dne 12. 3. 2007, sp. zn. výst.: 5391/2006/Ku/H.Z./p351/11/Vy, o vyloučení žalobce z řízení o vyvlastnění.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Praze, který věc usnesením ze dne 16. srpna 2007, čj. 44 Ca 97/2007 - 22, postoupil Městskému soudu v Praze s tím, že podle ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni. Tímto soudem je podle § 9 odst. 1 zák.

č. 6/2002 Sb. Městský soud v Praze. Proti usnesení pak připustil kasační stížnost.

Žalobce však podal proti rozhodnutí krajského soudu dne 14. 9. 2007 odvolání s návrhem, aby bylo toto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 219a o. s. ř. zrušeno. Namítal, že jde o věc, ve které je nutno postupovat podle § 28 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), na základě kterého je k řízení ve věci vyvlastnění v prvním stupni příslušný krajský soud.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. května 2008, čj. 2 As 57/2007 - 32, podání žalobce pro nepřípustnost odmítl. V odůvodnění svého rozhodnutí mimo jiné uvedl, že dané správní řízení bylo řízením ve věci vyvlastnění, jehož soudní přezkum měl podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), probíhat v občanském soudním řízení, a nikoli ve správním soudnictví (jak věc posuzoval krajský soud). Uvedl, že řízení o vyvlastnění probíhající po 1. 1. 2007 již mohou být přezkoumávána jedině v občanském soudním řízení podle části páté o. s. ř., přičemž toto určení se vztahuje i na řízení, která započala před 1. 1. 2007, nicméně nebyla do tohoto data dokončena. Byť měl krajský soud správně jednat podle o. s. ř., a nikoli podle s. ř. s., jediným opravným prostředkem proti jeho rozhodnutí tak mohla být kasační stížnost. Vzhledem k tomu, že žalobce zvolil opravný prostředek označený jako odvolání, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než jej odmítnout pro nesplnění jedné z podmínek řízení a to neexistenci funkčně příslušného soudu, který by mohl o tomto opravném prostředku rozhodnout. K dalšímu postupu kasační soud uvedl, že Městský soud v Praze, kterému bude věc nutně postoupena, může svou nepříslušnost k jejímu rozhodnutí vyjádřit jedině formou návrhu na řešení sporu o pravomoc podaného ke zvláštnímu senátu.

Městský soud v Praze poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh. Uvedl, že nesouhlasí s postoupením předmětné věci, k jejímuž projednání není příslušný a navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí je Krajský soud v Praze v občanském soudním řízení.

Zvláštní senát nejprve zkoumal, zda jsou dány podmínky, za nichž může o věci jednat a rozhodnout.

Z ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, plyne, že stranami kladného nebo záporného kompetenčního sporu jsou buď a) soudy na straně jedné a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy na straně druhé, nebo b) soudy v občanském soudním řízení na straně jedné a soudy ve správním soudnictví na straně druhé. Podle odst. 2 téhož ustanovení je kompetenčním sporem spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž již druhá strana vydala pravomocné rozhodnutí (tj. pozitivní kompetenční spor). Kompetenčním sporem je též spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků (tj. negativní kompetenční spor.)

Podle § 3 odst. 2 citovaného zákona návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu je oprávněna podat některá z jeho stran nebo účastník řízení ve věci, v níž se otázka pravomoci vydat rozhodnutí stala spornou.

Ve správním soudnictví platí, že není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány

Městský soud v Praze se při podání výše uvedeného návrhu řídil názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v usnesení ze dne 21. května 2008, čj. 2 As 57/2007 - 32. S tímto názorem se však zvláštní senát nemůže ztotožnit. Návrh na řešení kompetenčního sporu byl podán Městský soudem v Praze jako soudem jednajícím ve správním soudnictví. Krajský soud v Praze taktéž jako soud ve správním soudnictví rozhodl pouze o otázce věcné příslušnosti mezi dvěma soudy správního soudnictví: to vylučuje možnost, aby se v dané věci jednalo o kompetenční konflikt mezi oběma uvedenými soudy podle § 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. Proto je podaný návrh ze dne 29. srpna 2008 zjevně předčasný. Zvláštnímu senátu za dané situace proto nezbylo, než návrh navrhovatele odmítnout jako předčasný /§4 zákona č. 131/2002 Sb. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s./. Městský soud v Praze, kterému bude věc zvláštním senátem vrácena, může vyvolat nové řízení u Nejvyššího správního soudu podle § 7 odst. 7 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. prosince 2008

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru